சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்/080-150

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
 

அடுக்கு மல்லிகை
ஜாஸ்மினம் ஆர்போரெசென்ஸ்
(Jasminum arborescens,Roxb.)

இது மல்லிகை இனத்தைச் சார்ந்தது. இதனுடைய மலரைக் கொண்டு இது மல்லிகையினின்று வேறுபட்டதென்று அறியலாம். இது சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படவில்லை. ஆயினும் இது மல்லிகைப் பெயரால் வழங்கப்படுகிறது.

அடுக்கு முல்லை தாவர அறிவியல்

தாவரப் பெயர் : ஜாஸ்மினம் ஆர்போரெசென்ஸ்
(Jasminum arborescens,Roxb.)
பிற்கால இலக்கியப் பெயர் : மல்லிகை
உலக வழக்குப் பெயர் : அடுக்கு மல்லிகை
தாவர இயல்பு : அகன்ற புதர்ச்செடி, 1-1.5 மீட்டர் வரை உயர்ந்து படர்ந்து கிளைத்து வளரும்.
இலை : தனி இலை, அடியில் 2 இலைகள், எதிரடுக்கில் கிளைகளில் 3 இலைகள் வட்ட இலை அடுக்கில் காணப்படும்.
இலைக்காம்பு : சிறியது. 2-3 மி.மீ. நீளம்
வடிவம் : முட்டை வடிவம் 60-65 மி.மீ. நீளமும், 40-45 மி.மீ. அகலமும் உடையது.
இலைப் பரப்பு : பசிய மெல்லிய இலைகள் அடியில் நுண்மயிர் காணப்படும். இளம் இலைகளில் இரு புறத்திலும் நுண்மயிர் உண்டு.
நடுநரம்பு : இலை அடியில் இரு பெரு நரம்புகள் பக்கத்திலும் விளிம்பு வரை நீண்டிருக்கும். நடுநரம்பு இலையடியில் பருத்துத் தோன்றும்.
மஞ்சரி : 3-1 மலர்களை உடைய ‘சைம்’ நுனி வளராப் பூந்துணர். நடு மலர் முதலில் பூக்கும்.
மலர் : பெரியது. அரும்பு 15-25 மி.மீ. நீளமும், 10-15 மி.மீ. பருமனும் உள்ளது; வெண்மையானது.
புல்லி வட்டம் : 4-5 பசிய புறவிதழ்கள் அடியில் இணைந்து, .மேலே விளிம்புகளை உடையது.
அல்லி வட்டம் : 4-5 அகவிதழ்கள். அடியில் இணைந்து, ஒன்றின் மேல் ஒன்றாய் 3-5 அடுக்குகளாக இருக்கும். சிறந்த நறுமணம் உடையது.
ஏனைய இயல்புகள் : காணவில்லை.