திரிகடுகம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குகநல்லாதனாரின் திரிகடுகம்

காப்பு[தொகு]

கண்ணகல் ஞாலம் அளந்துதூஉம் காமருசீர்த்

தண்ணறும் பூங்குருந்தம் பாய்த்ததூஉம் - நண்ணிய

மாயச் சகடம் உதைத்தூஉம் இம்மூன்றும்

பூவைப்பூ வண்ணன் அடி.

நூல்[தொகு]

அருந்ததிக் கற்பினார் தோளும் திருந்திய

தொல்குடியின் மாண்டார் தெடார்ச்சியும் - சொல்லின்

அரில்அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இம்மூன்றும்

திரிகடுகம் போலு மருந்து.

ஒழுக்கமுடையார் தொழில்கள்[தொகு]

தன்குணம் குன்றாத் தகைமையும் தாவில்சீர்

இன்குணத்தார் ஏவினசெய்தலும் - நன்குணர்வின்

நான்மறை யாளர் வழிச்செலவும் இம்மூன்றும்

மென்முறை யாளர் தொழில்.

அறியாமையால் வரும் கேடு[தொகு]

கல்லார்க்கு இனனாய் ஒழுகலும் காழ்கொண்ட

இல்லாளைக் கோலால் புடைத்தலும் - இல்லம்

சிறியாரைக் கொண்டு புகலுமிம் மூன்றும்

அறியாமை யால்வரும் கேடு.

சாவதற்குரியவன் தொழில்கள்[தொகு]

பகைமுன்னர் வாழ்க்கை செயலும் தொகைநின்ற

பெற்றத்துள் கோலின்றிச் சேறலும் - முற்றன்னைக்

காய்வானைக் கைவாங்கிக் கோடலும் இம்மூன்றும்

சாவ வுறுவான் தொழில்.

அருந்துன்பம் காட்டும் நெறி[தொகு]

வழங்காத் துறையிழிந்து நீர்ப்போக்கும் ஒப்ப

விழைவிலாப் பெண்டீர்த்தோள் சேர்வும் - உழந்து

விருந்தினனாய் வேற்றூர் புகலும் இம்மூன்றும்

அருந்துயரம் காட்டு நெறி.

ஆண்மைச் செல்வங்கள்[தொகு]

பிறர்தன்னைப் பேணுங்கால் நாணலும் பேணார்

திறன்வேறு கூறில் பொறையும் - அறவினையைக்

காராண்மை போல ஒழுகலும் இம்மூன்றும்

ஊராண்மை யென்னும் செருக்கு.

ஊமை கண்ட கனா[தொகு]

வாளைமீன் உள்ளல் தலைப்படலும் ஆளல்லான்

செல்வக் குடியுட் பிறத்தலும் - பல்அவையுள்

அஞ்சுவான் கற்ற அருநூலும் இம்மூன்றும்

துஞ்சூமன் கண்ட கனா.

பேசக்கூடாத இயல்பு உடையவை[தொகு]

தொல்லவையுள் தோன்றும் குடிமையும் தொக்கிருந்த

நல்லவையுள் மேம்பட்ட கல்வியும் - வெல்சமத்து

வேந்துவப்ப வட்டார்த்த வென்றியும் இம்மூன்றும்

தாந்தம்மைக் கூறாப் பொருள்.

மூடர் விரும்புபவை[தொகு]

பெருமை யுடையா ரினத்தின் அகறல்

உரிமையில் பெண்டிரைக் காமுற்று வாழ்தல்

விழுமிய வல்ல துணிதல் இம்மூன்றும்

முழுமக்கள் காத லவை.

நன்மை அளிக்காதவை[தொகு]

கணக்காயர் இல்லாத ஊரும் பிணக்கறுக்கும்

மூத்தோரை இல்லா அவைக்களனும் - பாத்துண்ணும்

தன்மையி லாளர் அயலிருப்பும் இம்முன்றும்

நன்மை பயத்தல் இல.

ஊரவர் துன்பப்படும் குற்றம் உடையவை[தொகு]

விளியாதான் கூத்தாட்டுக் காண்டலும் வீழக்

களியாதான் காவா துரையும் - தெளியாதான்

கூரையுள் பல்காலும் சேறலும் இம்மூன்றும்

ஊரெல்லாம் நோவ துடைத்து.

நன்மை அளிப்பவை[தொகு]

தாளாளன் என்பான் கடன்படா வாழ்பவன்

வேளாளன் என்பான் விருந்திருக்க உண்ணாதான்

கோளாளன் என்பான் மறவாதான் இம்மூவர்

கேளாக வாழ்தல் இனிது.

பெறற்கு அரியார்[தொகு]

சீலம் அறிவான் இளங்கிளை சாலக்

குடியோம்பல் வல்லான் அரசன் - வடுவின்றி

மாண்ட குணத்தான் தவசியென்ற இம்மூவர்

யாண்டும் பெறற்கரி யார்.

அறிவுடையார் அடையாதவை[தொகு]

இழுக்கல் இயல்பிற்று இளமை பழித்தவை

சொல்லுதல் வற்றாகும் பேதைமை - யாண்டும்

செறுவொடு நிற்கும் சிறுமைஇம் மூன்றும்

குறுகார் அறிவுடை யார்.

நட்புக் கொள்ளத் தகாதவர்[தொகு]

பொய்வழங்கி வாழும் பொறியறையும் கைதிரிந்து

தாழ்விடத்து நேர்கருதும் தட்டையும் - ஊழினால்

ஒட்டி வினைநலம் பார்ப்பானும் இம்மூவர்

நட்கப் படாஅ தவர்.

இறவாத உடம்பை அடைந்தவர்[தொகு]

மண்ணின்மேல் வான்புகழ் நட்டானும் மாசில்சீர்ப்

பெண்ணினுள் கற்புடையாள் பெற்றானும் - உண்ணுநீர்

கூவல் குறைவின்றித் தொட்டானும் இம்மூவர்

சாவா உடம்பெய்தி னார்.

கல்வித் தோணியைக் கைவிட்டவர்[தொகு]

மூப்பின்கண் நன்மைக்கு அகன்றானும் கற்புடையாள்

பூப்பின்கண் சாராத தலைமகனும் - வாய்ப்பகையுள்

சொல்வென்றி வேண்டும் இலிங்கியும் இம்மூவர்

கல்விப் புணைகைவிட் டார்.

கள்வர் போல் அஞ்ச வேண்டியவர்[தொகு]

ஒருதலையான் வந்துறூஉ மூப்பும் புணர்ந்தார்க்கு

இருதலையு மின்னாப் பிரிவும் - உருவினை

உள்ளுருக்கித் தின்னும் பெரும்பிணியும் இம்மூன்றும்

கள்வரி னஞ்சப் படும்.

பழி முதலியவற்றினின்று நீங்காதவர்[தொகு]

கொல்யானைக் கோடும் குணமிலியும் எல்லிற்

பிறன்கடை நின்றொழுகு வானும் - மறந்தெரியாது

ஆடும்பாம் பாட்டும் அறிவிலியும் இம்மூவர்

நாடுங்கால் தூங்கு பவர்.

எல்லார்க்கும் இன்னாதன[தொகு]

ஆசை பிறன்கண் படுதலும் பாசம்

பசிப்ப மடியைக் கொளலும் - கதித்தொருவன்

கல்லானென்று எள்ளப் படுதலும் இம்மூன்றும்

எல்லார்க்கு மின்னா தன.

நல்லவரின் கொள்கைகள்[தொகு]

வருவாயுள் கால்வழங்கி வாழ்தல் செருவாய்ப்பச்

செய்தவை நாடாச் சிறப்புடைமை - எய்தப்

பலநாடி நல்லவை கற்றல் இம்மூன்றும்

நலமாட்சி நல்லவர் கோள்.

வீடு அடையலாம்[தொகு]

பற்றென்னும் பாசத் தளையும் பலவழியும்

பற்றறா தோடும் அவாத்தேரும் - தெற்றெனப்

பொய்த்துரை யென்னும் பகையிருளும் இம்மூன்றும்

வித்தற வீடும் பிறப்பு.

அறப்பயனைக் கட்டும் கயிறு[தொகு]

தானம் கொடுக்கும் தகைமையும் மானத்தார்

குற்றம் கடிந்த ஒழுக்கமும் - தெற்றெனப்

பல்பொருள் நீங்கிய சிந்தையும் இம்மூன்றும்

நல்வினை யார்க்கும் கயிறு.

நரகத்தைப் போன்றவை[தொகு]

காண்டகு மென்றோள் கணிகைவா யின்சொல்லும்

தூண்டிலின் உட்பொதிந்த தேரையும் - மாண்டசீர்க்

காழ்த்த பகைவர் வணக்கமும் இம்மூன்றும்

ஆழ்ச்சிப் படுக்கும் அளறு.

அறிஞர் கொள்ளாத உணவுகள்[தொகு]

செருக்கினால் வாழும் சிறியவனும் பைத்தகன்ற

அல்குல் விலைபகரும் ஆய்தொடியும் - நல்லவர்க்கு

வைத்த அறப்புறம் கொன்றானும் இம்மூவர்

கைத்துண்ணார் கற்றறிந் தார்.

உயர்ந்தவர் எனப்படுபவர்[தொகு]

ஒல்வ தறியும் விருந்தினனும் ஆருயிரைக்

கொல்வ திடைநீக்கி வாழ்வானும் - வல்லிதின்

சீலமினி துடைய ஆசானும் இம்மூவர்

ஞாலம் எனப்படு வார்.

தூயவரின் செயல்கள்[தொகு]

உண்பொழுது நீராடி உண்டலும் என்பெறினும்

பால்பற்றிச் சொல்லா விடுதலும் - தோல்வற்றிச்

சாயினுஞ் சான்றாண்மை குன்றாமை இம்மூன்றும்

தூஉய மென்பார் தொழில்.

உமி குத்திக் கை வருந்துவார்[தொகு]

வெல்வது வேண்டி வெகுண்டுரைக்கு நோன்பிலியும்

இல்லது காமுற்று இருப்பானும் - கல்வி

செவிக்குற்றம் பார்த்திருப்பானும் இம்மூன்றும்

உமிக்குத்திக் கைவருந்துவார்.

கற்றவர் கருத்து[தொகு]

பெண்விழைந்து பின்செலினும் தன்செலவிற் குன்றாமை

கண்விழைந்து கையுறினும் காதல் பொருட்கின்மை

மண்விழுந்து வாழ்நாள் மதியாமை இம்மூன்றும்

நுண்விழைந்த நூலவர் நோக்கு.

நிலைத்த புகழை உடையவர்[தொகு]

தன்நச்சிச் சென்றாரை எள்ளா வொருவனும்

மன்னிய செல்வத்துப் பொச்சாப்பு நீத்தானும்

என்றும் அழுக்காறி கந்தானும் இம்மூவர்

நின்ற புகழுடை யார்.

தலை சிறந்தவை[தொகு]

பல்லவையுள் நல்லவை கற்றலும் பாத்துண்டாம்

இல்லற முட்டாது இயற்றலும் - வல்லிதின்

தாளி னொருபொரு ளாக்கலும் இம்மூன்றும்

கேள்வியுள் எல்லாம் தலை.

கற்றவர் கடமை[தொகு]

நுண்மொழி நோக்கிப் பொருள்கொளலும் நூற்குஏலா

வெண்மொழி வேண்டினும் சொல்லாமை - நன்மொழியைச்

சிற்றினம் அல்லார்கண் சொல்லலும் இம்மூன்றும்

கற்றறிந்தார் பூண்ட கடன்.

மன்னன் கைவிடலாகாதவை[தொகு]

கோலஞ்சி வாழும் குடியும் குடிதழீஇ

ஆலம்வீழ் போலும் அமைச்சனும் - வேலின்

கடைமணிபோல் திண்ணியான் காப்பும் இம்மூன்றும் படைவேந்தன் மற்று விடல்.

உலகம் எனப்படுவார்[தொகு]

மூன்று கடன்கழித்த பார்ப்பானும் ஓர்ந்து

முறைநிலை கோடா அரசும் - சிறைநின்று

அலவலை இல்லாக் குடியும் இம்மூவர்

உலகம் எனப்படு வார்.

முக்தியுலகை அடைபவர்[தொகு]

முந்நீர்த் திரையின் எழுந்தியங்கா மேதையும்

நுண்ணூற் பெருங்கேள்வி நூற்கரை கண்டானும்

மைந்நீர்மை இன்றி மயலுறுப்பான் இம்மூவர்

மெய்ந்நீர்மை மேல் நிற்பவர்.

நூல்களின் உண்மை உணராதவர்[தொகு]

ஊனுண் டுயிர்கட் கருளுடையேம் என்பானும்

தானுடன்பா டின்றி வினையாக்கும் மென்பானும்

காமுறு வேள்வியில் கொல்வானும் இம்மூவர்

தாமறிவர் தாங்கண்ட வாறு.

வாய்மையாளர் வழக்கம்[தொகு]

குறளையுள் நட்பளவு தோன்றும் உறலினிய

சால்பினில் தோன்றும் குடிமையும் - பால்போலும்

தூய்மையுள் தோன்றும் பிரமாணம் இம்மூன்றும்

வாய்மை யடையார் வழக்கு.

செல்வம் உடைக்கும் படை[தொகு]

தன்னை வியந்து தருக்கலும் தாழ்வின்றிக்

கொன்னே வெகுளி பெருக்கலும் - முன்னிய

பல்பொருள் வெஃகும் சிறுமையும் இம்மூன்றும்

செல்வம் உடைக்கும் படை.

அறம் அற்றவரின் செயல்கள்[தொகு]

புலைமயக்கம் வேண்டிப் பொருட்பெண்டிர்த் தோய்தல்

கலமயக்கம் கள்ளுண்டு வாழ்தல் - சொலைமுனிந்து

பொய்ம்மயக்கம் சூதின் கண்தாங்கால் இம்மூன்றும்

நன்மையி லாளர் தொழில்.

தொல்லறிவாளர் தொழில்கள்[தொகு]

வெகுளி நுணுக்கும் விறலு மகளிர்கட்கு

ஒத்த லொழுக்கம் உடைமையும் - பாத்துண்ணும்

நல்லறி வாண்மை தலைப்படலும் இம்மூன்றும்

தொல்லறி வாளர் தொழில்.

அறங்களுள் சிறந்தவை[தொகு]

அலந்தார்க்கொன்று ஈந்த புகழும் துளங்கினும்

தன்குடிமை குன்றாத் தகைமையும் - அன்போடி

நாள்நாளும் நட்டார்ப் பெருக்கலும் இம்மூன்றும்

கேள்வியுள் எல்லாந் தலை.

வேளாண்குடிக்கு அழகாவன[தொகு]

கழகத்தால் வந்த பொருள்கா முறாமை

பழகினும் பார்ப்பாரைத் தீப்போல் - ஒழுகல்

உழவின்கண் காமுற்று வாழ்தல் இம்மூன்றும்

அழகென்ப வேளாண் குடிக்கு.

43[தொகு]

வாயின் அடங்குதல் துப்புரவாம் மாசற்ற

செய்கை அடங்குதல் திப்பியமாம் - பொய்யின்றி

நெஞ்சம் அடங்குதல் வீடாகும் இம்மூன்றும்

வஞ்சத்தின் தீர்ந்த பொருள்.

அறிவுடையார்க்கு நோய் ஆவன[தொகு]

விருந்தின்றி உண்ட பகலும் திருந்திழையார்

புல்லப்புடை பெயராக் கங்குலும் - இல்லார்க்கொன்று

ஈயா தொழிந்தகன்ற காலையும் இம்மூன்றும்

நோயே உரனுடை யார்க்கு.

நரகத்தில் விழுபவர்[தொகு]

ஆற்றானை ஆற்றென் றலைப்பானும் அன்பின்றி

ஏற்றார்க்கு இயைவ கரப்பானும் - கூற்றம்

வரவுண்மை சிந்தியா தானுமிம் மூவர்

நிரயத்துச் சென்றுவீழ் வார்.

அறிவுடையார் குறுகாதவை[தொகு]

கால்தூய்மை யில்லாக் கலிமாவும் காழ்கடிந்து

மேல்தூய்மை யில்லாத வெங்களிறும் - சீறிக்

கறுவி வெகுண்டுரைப்பான் பள்ளிஇம் மூன்றும்

குறுகார் அறிவுடை யார்.

காக்கப்பட வேண்டியவை[தொகு]

சில்சொற் பெருந்தோள் மகளிரும் பல்வகையும்

தாளினால் தந்த விழுநிதியும் - நாடோ றும்

நாத்தளிர்ப்ப ஆக்கிய உண்டியும் இம்மூன்றும்

காப்பிகழ் ஆகாப் பொருள்.

மெய்ப்பொருள் உணர்ந்தவர்[தொகு]

வைதலை இன்சொல்லாக் கொள்வானும் நெய்பெய்த

சோறென்று கூழை மதிப்பானும் - ஊறிய

கைப்பதனைக் கட்டியேன்று உண்பானும் இம்மூவர்

மெய்ப்பொருள் கண்டுவாழ் வார்.

எவருக்கும் பயனற்றவர்[தொகு]

ஏவாது மாற்றும் இளங்கிளையும் காவாது

வைதெள்ளிச் சொல்லும் தலைமகனும் - பொய்தெள்ளி

அம்மனை தேய்க்கும் மனையாளும் இம்மூவர்

இம்மைக்கு உறுதியில் லார்.

மழையைக் குறைப்பவர்[தொகு]

கொள்பொருள் வெஃகிக் குடியலைக்கும் வேந்தனும்

உள்பொருள் சொல்லாச் சலமொழி மாந்தரும்

இல்லிருந்து எல்லை கடப்பாளும் இம்மூவர்

வல்லே மழையறுக்கும் கோள்.

ஆராய்ந்து சொல்லப்பட வேண்டியவை[தொகு]

தூர்ந்துஒழுகிக் கண்ணும் துணைகள் துணைகளே

சார்ந்தொழுகிக் கண்ணும் சலவர் - சலவரே

ஈர்ந்தகல் இன்னாக் கயவர் இவர்மூவர்

தேர்ந்தக்கால் தோன்றும் பொருள்.

ஆராயுமிடத்தவர் உள்ளவை[தொகு]

கண்ணுக்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் காமுற்ற

பெண்ணுக் கணிகலம் நாணுடைமை - நண்ணும்

மறுமைக் கணிகலம் கல்வி இம்மூன்றும்

குறியுடையார் கண்ணே யுள.

தெரியாத பொருள்கள்[தொகு]

குருடன் மனையாள் அழகும் இருள்தீரக்

கற்றறிவு இல்லான் கதழ்ந்துரையும் - பற்றிய

பண்ணின் தெரியாதான் யாழ்கேட்பும் இம்மூன்றும்

எண்ணின் தெரியாப் பொருள்.

அறிவற்ற செயல்கள்[தொகு]

தன்பயம் தூக்காரைச் சார்தலும் தாம்பயவா

நல்பயம் காய்வின்கண் கூறலும் - பின்பயவாக்

குற்றம் பிறர்மேல் உரைத்தலும் இம்மூன்றும்

தெற்றெனவு இல்லார் தொழில்.

ஒற்றரைப் போன்றவர் எனக் கூறப்படுவர்[தொகு]

அருமறை காவாத நட்பும் பெருமையை

வேண்டாது விட்டுஒழிந்த பெண்பாலும் யாண்டானும்

செற்றம்கொண் டாடும் சிறுதொழும்பும் இம்மூவர்

ஒற்றாள் எனப்படு வார்.

உயர்ந்த நெறியைத் தூர்க்காதவை[தொகு]

முந்தை எழுத்தின் வரவுணர்ந்து பிற்பாடு

தந்தையும் தாயும் வழிபட்டு - வந்த

ஒழுக்கம் பெருநெறி சேர்தல் இம்மூன்றும்

விழுப்ப நெறிதூரா வாறு.

57[தொகு]

கொட்டி அளந்தமையாப் பாடலும் தட்டித்துப்

பிச்சைபுக் குண்பான் பிளிற்றலும் - துச்சிருந்தான்

ஆளும் கலங்கா முறுதலும் இம்மூன்றும்

கேள்வியுள் இன்னா தன.

இளவரசனின் செயல்கள்[தொகு]

பழமையை நோக்கி அளித்தல் கிழமையால்

கேளிர் உவப்பத் தழுவுதல் - கேளிராய்த்

துன்னிய சொல்லால் இனம்திரட்டல் இம்மூன்றும்

மன்னற்கு இளையான் தொழில்.

உள்ளவை போல் கெடுபவை[தொகு]

கிளைஞர்க்கு உதவாதவன் செல்வமும் பைங்கூழ்

விளைவின்கண் போற்றான் உழவும் - இளையனாய்க்

கள்ளுண்டு வாழ்வான் குடிமையும் இம்மூன்றும்

உள்ளன போலக் கெடும்.

துன்பப் பிறப்புகள்[தொகு]

பேஎய்ப் பிறப்பிற் பெரும்பசியும் பாஅய்

விலங்கின் பிறப்பின் வெருவும் - புலம்தெரியா

மக்கள் பிறப்பின் நிரப்பிடும்பை இம்மூன்றும்

துக்கப் பிறப்பாய் விடும்.

அமைச்சர்களின் கோள்[தொகு]

ஐயறிவும் தம்மை அடைய ஒழுகுதல்

எய்துவது எய்தாமை முற்காத்தல் - வைகலும்

மாறேற்கும் மன்னர் நிலைஅறிதல் இம்மூவர்

சீரேற்ற பேரமைச்சர் கோள்.

மக்களை இழப்பவர்[தொகு]

நன்றிப் பயன்தூக்கா நாணிலியும் சான்றோர்முன்

மன்றில் கொடும்பா டுரைப்பானும் - நன்றின்றி

வைத்த அடைக்கலங் கொள்வானும் இம்மூவர்

எச்சம் இழந்துவாழ் வார்.

நன்மையைத் தாராதவை[தொகு]

நோவஞ்சா தாரொடு நட்பும் விருந்தஞ்சும்

ஈர்வளையை இல்லத் திருத்தலும் - சீர்பயவாத்

தன்மையி லாளர் அயலிருப்பும் இம்மூன்றும்

நன்மை பயத்தல் இல.

கற்புடையாளின் கடமைகள்[தொகு]

நல்விருந் தோம்பலின் நட்டாளாம் வைகலும்

இல்புறஞ் செய்தலின் ஈன்றதாய் - தொல்குடியின்

மக்கள் பெறலின் மனைக்கிழத்தி இம்மூன்றும்

கற்புடையாள் பூண்ட கடன்.

மிக்க வருத்தத்தைத் தருவன[தொகு]

அச்சம் அலைகடலின் தோன்றலும் ஆர்வுற்ற

விட்டகல கில்லாத வேட்கையும் - கட்டிய

மெய்ந்நிலை காணா வெகுளியும் இம்மூன்றும்

தம்நெய்யில் தாம்பொரியு மாறு.

சிறப்பில்லாதவை[தொகு]

கொழுநனை இல்லாள் கறையும் வழிநிற்கும்

சிற்றாளில் லாதான்கைம் மோதிரமும் - பற்றிய

கோல்கோடி வாழும் அரசனும் இம்மூன்றும்

சால்போடு பட்டது இல.

செய்யக்கூடிய திண்மை[தொகு]

எதிர்நிற்கும் பெண்ணும் இயல்பில் தொழும்பும்

செயிர்நிற்கும் சுற்றமும் ஆகி - மயிர்நரைப்ப

முந்தை பழவினையாய்த் தின்னும் இவைமூன்றும்

நொந்தார் செயக்கிடந்தது இல்.

அறவுணர்வு உடையாரிடத்து உள்ளவை[தொகு]

இல்லார்க்கொன் றீயும் உடைமையும் இவ்வுலகில்

நில்லாமை யுள்ளும் நெறிப்பாடும் - எவ்வுயிர்க்கும்

துன்புறுவ செய்யாத தூய்மையும் இம்மூன்றும்

நன்றறியும் மாந்தர்க்கு உள.

கிடைத்தற்கு அரியவை[தொகு]

அருந்தொழில் ஆற்றும் பகடும் திருந்திய

மெய்ந்நிறைந்து நீடிருந்த கன்னியும் - நொந்து

நெறிமாறி வந்த விருந்தும் இம்மூன்றும்

பெறுமா றரிய பொருள்.

செல்வம் உடையார் எனப்படுவர்[தொகு]

காவோ டறக்குளம் தொட்டானும் நாவினால்

வேதம் கரைகண்ட பார்ப்பானும் - தீதிகந்து

ஒல்வதுபாத் துண்ணும் ஒருவனும் இம்மூவர்

செல்வர் எனப்படு வார்.

காணக் கூடாதவை[தொகு]

உடுத்தாடை இல்லாதார் நீராட்டும் பெண்டிர்

தொடுத்தாண் டவைப்போர் புகலும் - கொடுத்தளிக்கும்

ஆண்மை யுடையவர் நல்குரவும் இம்மூன்றும்

காண அரியவென் கண்.

அஞ்சுபவை[தொகு]

நிறைநெஞ் சுடையானை நல்குர வஞ்சும்

அறனை நினைப்பானை அல்பொருள் அஞ்சும்

மறவனை எவ்வுயிரும் அஞ்சும் இம்மூன்றும்

திறவதில் தீர்ந்த பொருள்.

வாழ்வார் போல் தாழ்பவர்[தொகு]

இரந்துகொண் டொண்பொருள் செய்வல்என் பானும்

பரந்தொழுகும் பெண்பாலைப் பாசமென் பானும்

விரிகட லூடுசெல் வானும் இம்மூவர்

அரிய துணிந்துவாழ் வார்.

அறத்தைக் கடைப்பிடிக்காதவர் இயல்புகள்[தொகு]

கொலைநின்று தின்றொழுகு வானும் பெரியவர்

புல்லுங்கால் தான்புல்லும் பேதையும் - இல்லெனக்கொன்று

ஈகென் பவனை நகுவானும் இம்மூவர்

யாதும் கடைப்பிடியா தார்.

மரம்போல் அசைவற்றவர்[தொகு]

வள்ளன்மை பூண்டான்கண் செல்வமும் உள்ளத்து

உணர்வுடையான் ஓதிய நூலும் - புணர்வின்கண்

தக்க தறியும் தலைமகனும் இம்மூவர்

பொத்தின்றிக் காழ்த்த மரம்.

பாதுகாத்தற்கு அரியவர்[தொகு]

மாரிநாள் வந்த வருந்தும் மனம்பிறிதாய்க்

காரியத்திற் குன்றாக் கணிகையும் - வீரியத்து

மாற்றம் மறுத்துரைக்கும் சேவகனும் இம்மூவர்

போற்றற்கு அரியார் புரிந்து.

குடிப்பிறப்பில் குற்றம் அற்றவர் செயல்[தொகு]

கயவரைக் கையிகந்து வாழ்தல் நயவரை

நள்ளிருளும் கைவிடா நட்டொழுகல் - தெள்ளி

வடுவான வாராமல் காத்தல் இம்மூன்றும்

குடிமா சிலார்க்கே உள.

நற்றவமுடையார் செயல்கள்[தொகு]

தூய்மை உடைமை துணிவாம் தொழிலகற்றும்

வாய்மை உடைமை வனப்பாகும் - தீமை

மனத்தினும் வாயினும் சொல்லாமை மூன்றும்

தவத்தில் தருக்கினார் கோள்.

நெஞ்சுக்கு ஒரு நோய்[தொகு]

பழிஅஞ்சான் வாழும் பசுவும் அழிவினால்

கொண்ட அருந்தவம் விட்டானும் - கொண்டிருந்து

இல்லஞ்சி வாழும் எருதும் இவர்மூவர்

நெல்லுண்டல் நெஞ்சிற்கோர் நோய்.

புதரில் விதைத்த விதை[தொகு]

முறைசெய்யான் பெற்ற தலைமையும் நெஞ்சில்

நிறையிலான் கொண்ட தவமும் - நிறைஒழுக்கம்

தேற்றாதான் பெற்றவனப்பும் இவைமூன்றும்

தூற்றின்கண் தூவிய வித்து.

ஆசைக் கடலுக்குள் மூழ்குபவர்[தொகு]

தோள்வழங்கி வாழும் துறைபோல் கணிகையும்

நாள்கழகம் பார்க்கும் நயமிலாச் சூதனும்

வாசிகொண் டொண்பொருள் செய்வானும் இம்மூவர்

ஆசைக் கடலுள் ஆழ்வார்.

நல்லவர் வழிகள்[தொகு]

சான்றாருள் சான்றான் எனப்படுதல் எஞ்ஞான்றும்

தோய்ந்தாருள் தோய்ந்தான் எனப்படுதல் - பாய்ந்தெழுந்து

கொள்ளாருள் கொள்ளாத கூறாமை இம்மூன்றும்

நல்லாள் வழங்கும் நெறி.

நல்வழியைக் கெடுக்காதவை[தொகு]

உப்பின் பெருங்குப்பை நீர்படியின் இல்ஆகும்

நட்பின் கொழுமுளை பொய்வழங்கின் இல்ஆகும்

செப்பம் உடையார் மழையனையர் இம்மூன்றும்

செப்பநெறி தூரா வாறு.

வறுமையால் பற்றப்பட்டார்[தொகு]

வாய்நன்கு அமையாக் குளனும் வயிறாரத்

தாய்முலை உண்ணாக் குழவியும் சேய்மரபில்

கல்விமாண் பில்லாத மாந்தரும் இம்மூவர்

நல்குரவு சேரப்பட் டார்.

ஒற்றரின் இயல்புகள்[தொகு]

எள்ளப் படுமரபிற்று ஆகலும் உள்பொருளைக்

கேட்டு மறவாத கூர்மையும் முட்டின்றி

உள்பொருள் சொல்லும் உணர்ச்சியும் இம்மூன்றும்

உள்ளிய ஒற்றாள் குணம்.

குற்றங்களை உண்டாக்கும் பகைகள்[தொகு]

அன்புப் பெருந்தளை யாப்பு நெகிழ்ந்தொழிதல்

கற்புப் பெரும்புணை காதலின் கைவிடுதல்

நட்பின் நயநீர்மை நீங்கல் இவைமூன்றும்

குற்றம் தரூஉம் பகை.

மூடரின் செயல்கள்[தொகு]

கொல்வது தானஞ்சான் வேண்டலும் கல்விக்கு

அகன்ற இனம்புகு வானும் இருந்து

விழுநிதி குன்றுவிப் பானும் இம்மூவர்

முழுமக்க ளாகற்பா லார்.

மனவுறுதியை நிலைகுலையச் செய்வன[தொகு]

பிணிதன்னைத் தின்னுங்கால் தான்வருந்து மாறும்

தணிவில் பெருங்கூற் றுயிருண்ணு மாறும்

பிணைசெல்வ மாண்பின்று இயங்கலிவை மூன்றும்

புணையின் நிலைகலக்கும் ஆறு.

பிறந்தும் பிறவாதவர்[தொகு]

அருளினை நெஞ்சத் தடைகொடா தானும்

பொருளினைத் துவ்வான் புதைத்துவைப் பானும்

இறந்து இன்னா சொல்லகிற் பானுமிம் மூவர்

பிறந்தும் பிறந்திலா தார்.

நரக உலகைச் சேராமைக்குரிய வழிகள்[தொகு]

ஈதற்குச் செய்க பொருளை அறநெறி

சேர்தற்குச் செய்க பெருநூலை - யாதும்

அருள்புரிந்து சொல்லுக சொல்லைஇம் மூன்றும்

இருள்உலகம் சேராத ஆறு.

உடல் பற்றுடைய மூடர் செய்கை[தொகு]

பெறுதிகண் பொச்சாந்து உரைத்தல் உயிரை

இறுதிக்கண் யாமிழந்தேம் என்றல் - மறுவந்து

தன்னுடம்பு கன்றுங்கால் நாணுதல் இம்மூன்றும்

மன்னா உடம்பின் குறி.

பிறப்பின் பயனை அடையாதவர்[தொகு]

விழுத்திணைத் தோன்றா தவனும் எழுத்தினை

ஒன்றும் உணராத ஏழையும் - என்றும்

இறந்துரை காமுறு வானும் இம்மூவர்

பிறந்தும் பிறவா தவர்.

உயிர்க்கு அறியாமையை அளிப்பவை[தொகு]

இருளாய்க் கழியும் உலகமும் யாதும்

தெரியா துரைக்கும் வெகுள்வும் - பொருள்அல்ல

காதல் படுக்கும் விழைவும் இவைமூன்றும்

பேதைமை வாழும் உயிர்க்கு.

நல்லொழுக்கம் இல்லாதவர்[தொகு]

நண்பில்லார் மாட்டு நசைக்கிழமை செய்வானும்

பெண்பாலைக் காப்பிகழும் பேதையும் - பண்பில்

இழுக்கான சொல்லாடு வானும் இம்மூவர்

ஒழுக்கம் கடைப்பிடியா தார்.

நல்வினையை நீக்கும் ஆயுதங்கள்[தொகு]

அறிவுஅழுங்கத் தின்னும் பசிநோயும் மாந்தர்

செறிவழங்கத் தோன்றும் விழைவும் - செறுநரின்

வெவ்வுரை நோனா வெகுள்வும் இவைமூன்றும்

நல்வினை நீக்கும் படை.

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை[தொகு]

கொண்டான் குறிப்பறிவான் பெண்டாட்டி கொண்டன

செய்வகை செய்வான் தவசி கொடிதொரீஇ

நல்லவை சொய்வான் அரசன் இவர்மூவர்

பெய்எனப் பெய்யும் மழை.

பாவச் செயல்கள்[தொகு]

ஐங்குரவர் ஆணை மறுத்தலும் ஆர்வுற்ற

எஞ்சாத நட்பினுள் பொய்வழக்கும் - நெஞ்சமர்ந்த

கற்புடை யாளைத் துறத்தலும் இம்மூன்றும்

நற்புடையி லாளர் தொழில்.

மும்மாரிக்கு வித்து[தொகு]

செந்தீ முதல்வர் அறம்நினைந்து வாழ்தலும்

வெஞ்சின வேந்தன் முறைநெறியில் சேர்தலும்

பெண்பால் கொழுநன் வழிச்செலவும் இம்மூன்றும்

திங்கள்மும் மாரிக்கு வித்து.

நல்லுலகம் சேராதவர்[தொகு]

கற்றாரைக் கைவிட்டு வாழ்தலும் காமுற்ற

பெட்டாங்கு செய்தொழுகும் பேதையும் - முட்டின்றி

அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இம்மூவர்

நல்லுலகம் சேரா தவர்.

மன்னர்க்கு உறுப்புகள்[தொகு]

பத்திமை சான்ற படையும் பலர்தொகினும்

எத்துணையும் அஞ்சா எயிலரணும் - வைத்துஅமைந்த

எண்ணின் உலவா விழுநிதியும் இம்மூன்றும்

மண்ணாகும் மேந்தர்க்கு உறுப்பு.


திரிகடுகம் முற்றிற்று

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=திரிகடுகம்&oldid=500897" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது