திருமுகப் பாசுரம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மதிமலி புரிசை மாடக் கூடற்

பதின்மிசை நிலவும் பானிற வரிச்சிற

கன்னம் பயில்பொழில் ஆல வாயின்

மன்னிய சிவன்யான் மொழிதரு மாற்றம்

பருவக் கொண்மூ படியெனப் பாவலருக்கு

உரிமையின் உரிமையின் உதவி ஒளிதிகழ்

குருமா மணிதிகழ் குலவிய குடைக்கீழ்

சேருமா வுகைக்கும் சேரலன் காண்க

பண்பால் யாழ்பயில் பாணபத்திரன் தன்பால்

காண்பது கருதிப் போந்தனன்

மாண்பொருள் கொடுத்து வரவிடுப் பதுவே.

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=திருமுகப்_பாசுரம்&oldid=520646" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது