திருவாசகம்/நீத்தல் விண்ணப்பம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
  (திருஉத்தரகோசமங்கையில் அருளியது- கட்டளைக் கலித்துறை)
  கடையவ னேனக் கருணையி னாற் கலந் தாண்டுகொண்ட
  விடையவ னேவிட் டிடுதிகண்டாய்விறல் வேங்கையின் தோல்
  உடையவ னே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கரசே
  சடையவ னேதளர்ந் தேன்எம் பிரான்என்னைத் தாங்கிக்கொள்ளே. 105
  கொள்ளார் பிளவக லாத்தடங் கொங்கையர் கொவ்வைச்செவ்வாய்
  விள்ளேன் எனினும் விடுதிகண்டாய் விழுத்தொழுப்பின்
  உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தர கோசமங் கைக்கரசே
  கள்ளேன் ஒழியவும் கண்டுகொண்டாண்டதெக் காரணமே. 106
  காருறு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங் கரைமரமாய்
  வேருறு வேனை விடுதிகண்டாய் விளங்குந்திருவார்
  ஊருறை வாய்மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக் கரசே
  வாருறு பூண்முலை யாள்பங்க என்னை வளர்ப்பவனே. 107
  வளர்கின்ற நின்கருணைக்கையில் வாங்கவும் நீங்கியிப்பால்
  மிளிர்கின்ற என்னை விடுதிகண்டாய் வெண்மதிக்கொழுந்தொன்று
  ஒளிர்கின்ற நீள்முடி உத்தரகோசமங்கைக்கரசே
  தெளிகின்ற பொன்னுமின் னும் அன்னதோற்றச் செழுஞ்சுடரே. 108
  செழிகின்ற தீப்புகு விட்டிலின் சில் மொழியாரில் பல்நாள்
  விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெறி வாய் அறுகால்
  உழுகின்ற பூமுடி உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே
  வழிநின்று நின் அருள் ஆர் அமுது ஊட்ட மறுத்தனனே. 109
  மறுத்தனன் யான் உன் அருள் அறியாமையின் என் மணியே
  வெறுத்து எனை நீ விட்டிடுதி கண்டாய் வினையின் தொகுதி
  ஒறுத்து எனை ஆண்டுகொள் உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே
  பொறுப்பார் அன்றே பெரியோர் சிறுநாய்கள் தம் பொய்யினையே. 110
  பொய்யவனேனைப் பொருள் என ஆண்டு ஒன்று பொத்திக் கொண்ட
  மெய்யவனே விட்டிடுதி கண்டாய் விடம் உண்மிடற்று
  மையவனே மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
  செய்யவனே சிவனே சிறியேன் பவம் தீர்ப்பவனே. 111
  தீர்க்கின்றவாறு என் பிழையை நின்சீர் அருள் என்கொல்என்று
  வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ
  ஆர்க்கின்ற தார்விடை உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
  ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடு அச்சம் வினையேனை இருதலையே. 112
  இருதலைக்கொள்ளியன் உள்எறும்பு ஒத்து நினைப்பிரிந்த
  விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூவுலகுக்கு
  ஒருதலைவா மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
  பொருதரு மூவிலைவேல் வலன் ஏந்திப் பொலிபவனே. 113
  பொலிகின்ற நின்தாள் புகுதப் பெற்று ஆக்கையைப் போக்கப் பெற்று
  மெலிகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் அளிதேர் விளிரி
  ஒலிகின்ற பூம்பொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
  வலி நின்ற திண்சிலையால் எரித்தாய் புரம் மாறுபட்டே. 114
  மாறுபட்டு அஞ்சு என்னை வஞ்சிப்ப யான்உன்மணி மலர்த்தாள்
  வேறுபட்டேனை விடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்தே
  ஊறும் மட்டே மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
  நீறுபட்டே ஒளி காட்டும் பொன்மேனி நெடுந்தகையே. 115
  நெடுந்தகை நீ என்னை ஆட்கொள்ள யான் ஐம்புலன்கள் கொண்டு
  விடும் தகையேனை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ
  அடும்தகை வேல்வல்ல உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
  கடும் தகையேன் உண்ணும் தெள்நீர் அமுதப் பெருங்கடலே. 116
  கடலினுள் நாய் நக்கி அங்கு உன் கருணைக் கடலின் உள்ளம்
  விடல் அரியேனை விடுதி கண்டாய் விடல் இல் அடியார்
  உடல் இலமே மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
  மடலின் மட்டே மணியே அமுதே என்மது வெள்ளமே. 117
  வெள்ளத்துள் நாவற்றி ஆங்கு உன் அருள் பெற்றுத் துன்பத்து இன்றும்
  விள்ளக்கிலேனை விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார்
  உள்ளத்து உள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
  கள்ளத்து உளேற்கு அருளாய் களியாத களி எனக்கே. 118
  களிவந்த சிந்தையோடு உன் கழல் கண்டும் கலந்தருள
  வெளிவந்திலேனை விடுதி கண்டாய் மெய்ச் சுடருக்கு எல்லாம்
  ஒளிவந்த பூம்கழல் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
  அளிவந்த எந்தைபிரான் என்னை ஆளுடை என் அப்பனே. 119
  என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் இன்றி நின்று எய்த்து அலைந்தேன்
  மின்னை ஒப்பாய் விட்டிடுதி கண்டாய் உவமிக்கின் மெய்யே
  உன்னை ஒப்பாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
  அன்னை ஒப்பாய் எனக்கு அத்தன் ஒப்பாய் என் அரும் பொருளே. 120
  பொருளே தமியேன் புகல் இடமே நின் புகழ் இகழ்வார்
  வெருளே எனை விட்டிடுதி கண்டாய் மெய்ம்மையார் விழுங்கும்
  அருளே அணி பொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
  இருளே வெளியே இகம் பரம் ஆகி இருந்தவனே. 121
  இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை என்னின் அல்லால்
  விருந்தினனேனை விடுதி கண்டாய் மிக்க நஞ்சு அமுதாய்
  அருந்தினனே மன்னும் உத்திரகோச மங்கைக்கு அரசே
  மருந்தினனே பிறவிப் பிணிப்பட்டு மடங்கினர்க்கே. 122
  மடங்கஎன் வல்வினைக் காட்டை நின்மன் அருள் தீக் கொளுவும்
  விடங்க என்தன்னை விடுதிகண்டாய் என் பிறவியை வேர்
  ஒடுங்களைந்து ஆண்டுகொள் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
  கொடும் கரிக்குன்று உரித்து அஞ்சுவித்தாய் வஞ்சிக் கொம்பினையே. 123
  கொம்பர் இல்லாக் கொடிபோல அலமந்தனன் கோமளமே
  வெம்புகின்றேனை விடுதிகண்டாய் விண்ணர் நண்ணுகில்லா
  உம்பர் உள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
  அம்பரமே நிலனே அனல் காலொடு அப்பு ஆனவனே. 124
  ஆனைவெம் போரில் குறும் தூறு எனப்புலனால் அலைப்புண்
  டேனை எந்தாய் விட்டிடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்துத்
  தேனையும் பாலையும் கன்னலையும் அமுத்தையும் ஒத்து
  ஊனையும் என்பினையும் உருக்காநின்ற ஒண்மையனே. 125
  ஒண்மையனே திருநீற்றை உத்தூளித்து ஒளி மிளிரும்
  வெண்மையனே விட்டிடுதி கண்டாய் மெய் அடியவர்கட்கு
  அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அறிதற்கு அரிதாம்
  பெண்மையனே தொன்மை ஆண்மையனே அலிப் பெற்றியனே. 126
  பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கிச் சுருக்கும் அன்பின்
  வெற்று அடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன்
  மற்று அடியேன் தன்னைத் தாங்குநர் இல்லை என்வாழ்முதலே
  உற்று அடியேன் மிகத் தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே. 127
  உள்ளவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனி
  வெள்ளன் அலேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மாத்தடக்கைப்
  பொள்ளல் நல் வேழத்து விரியாய் புலன் நின் கண் போதல் ஒட்டா
  மெள்ளனவே மொய்க்கும் நெய்க்குடம் தன்னை எறும்பு எனவே. 128
  எறும்பிடை நாங்கூழ் எனப்புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த
  வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்ய கூற்று ஒடுங்க
  உறும் கடிப்போது அவையே உணர்வு உற்றவர் உம்பர் உம்பர்
  பெறும் பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே. 129
  பெருநீர் அறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினைப் பிரிந்த
  வெருநீர் மையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் கங்கை பொங்கி
  வரும்நீர் மடுவுள் மலைச்சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளைக்
  குருநீர் மதிபொதியும் சடை வானக் கொழு மணியே. 130
  கொழுமணியேர் நகை யார்கொங்கைக் குன்றிடைச் சென்றுகுன்றி
  விழுமடி யேனை விடுதிகண்டாய் மெய்ம் முழுதுங்கம்பித்து
  அழுமடி யாரிடை யார்த்துவைத் தாட்கொண் டருளியென்னைக்
  கழுமணி யேயினனுங் காட்டுகண்டாய் நின் புலன்கழலே. 131
  புலன்கள் திகைப்பிக்க யானுந் திகைத்திங்கொர் பொய்ந்நெறிக்கே
  விலங்குகின் றேனை விடுதிகண்டாய் விண்ணும் மண்ணுமெல்லாய்
  கலங்குமுந் நீர்நஞ் சமுதுசெய் தாய்க்கு கருணாகரனே
  துலங்குகின்றேனடி யேனுடையாயென் தொழுகுலமே. 132
  குலங்களைந் தாய்களைந் தாய்என்னைக் குற்றங்கொற் றச்சிலையாம்
  விலங்கலெந் தாய்விட் டிடுதிகண்டாய்பொன்னின் மின்னுகொன்றை
  அலங்கலந் தாமரை மேனியிப் பாவொப்பி லாதவனே
  மலங்களைத் தாற்கழல் வன்தயிரிற்பொரு மத்துறவே. 133
  மத்தறு தண்தயி ரிற்புலன் தீக்கது வக்கலங்கி
  வித்தறு வேனை விடுதிகண்டாய் வெண்டலையிலைச்சிக்
  கொத்தறு போது மிலைந்து குடர்நெடு மாலைசுற்றித்
  தத்தறு நீறுட னாரச் செஞ்சாந்தணி சச்சையனே. 134
  சச்சையனே மிக்க தண்புனல் விண்கால் நிலம்நெருப்பாம்
  விச்சையனே விட்டிடுதிகண்டாய் வெளியாய் கரியாய்
  பச்சையனே செய்ய மேனியனெ யொண்பட அரவக்
  கச்சையனே கடந்தாய்தடந்தாள அடற்கரியே. 135
  அடற்கரி போல்ஐம்புலன்களுக்கஞ்சி அழிந்த என்னை
  விடற்கரியாய் விட்டிடுதி கண்டாய் விழுத்தொண்டர்கல்லால்
  தொடற்கரியாய் சுடர் மாமணியே கடு தீச்சுழலக்
  கடற்கரி தாயெழு நஞ்சமு தாக்குங் கறைக்கண்டனே. 136
  கண்டது செய்து கருணைமட்டுப்பரு கிக்களித்து
  மிண்டுகின்றேனை விடுதிகண்டாய் நின் விரைமலர்த்தாள்
  பண்டுதந்தாற்போற் பணித்துப் பணிசெயக் கூவித்தென்னைக்
  கொண்டெனெந் தாய்களை யாய் களையாய குதுகுதுப்பே. 137
  குதுகுதுப்பின்றி றென்குறிப்பேசெய்து நின்குறிப்பில்
  விதுவிதுப் பேனை விடுதிகண்டாய்விரை யார்ந்தினிய
  மதுமதுப் போன்றென்னை வாழைப்பழத்தின் மனங்கனிவித்து
  எதிர்வதெப் போது பயில்வி கயிலைப் பரம்பரனே. 138
  பரம்பரனே நின்பழஅடி யாரொடும் என்படிறு
  விரும்பரனே விட்டிடுதி கண்டாய்மென் முயற்கறையின்
  அரும்பர நேர்வைத் தணிந்தாய் பிறவியை வாயரவம்
  பொரும்பெரு மான்வினை யேன்மனம் அஞ்சிப் பொதும்புறவே. 139
  பொதும்புறு தீப்போற் புகைந்தெரியப்புலன் தீக்கதுவ
  வெதும்புறுவேனை விடுதி கண்டாய் விரை யார் நறவம்
  ததும்புமந் தாரத்தில் தாரம் பயின்றுமந் தம்முரல்வண்டு
  அதும்புங் கொழுந்தேன் அவிர்சடை வானத் தடலரைசே. 140
  அரைசே அறியாச் சிறியேன் பிழைக்கஞ்ச லென்னினல்லால்
  விரைசேர் முடியாய் விடுதிகண்டாய் வெண் ணகைக்கருங்கண்
  திரைசேர் மடந்தை மணந்த திருப்பொற் பதப்புயங்கா
  வரைசேர்ந் தடர்ந்தென்ன வல்வினை தான் வந் தடர்வனவே. 141
  அடர்புலனால் நிற் பிரிந்தஞ்சி அஞ்சொல் நல்லாரவர்தம்
  விடர்விட லேனை விடுதிகண்டாய் விரிந் தேயெரியுஞ்
  சுடரனை யாய் சுடு காட்டரசே தொழும் பர்க்கமுதே
  தொடர்வரி யாம் தமியேன் தனி நீக்குந் தனித்துணையே. 142
  தனித்துணை நீநிற்க யான் தருக்கித்தலை யால் நடந்த
  வினைத்துணை யேனை விடுதிகண்டாய் வினை யேனுடைய
  மனத்துணை யேஎன்தன் வாழ்முதலே எனக் கெய்ப்பில்வைப்பே
  தினைத்துணை யேனும் பொறேன் துயராக்கையின் திண்வலையே. 143
  வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் நோக்கின் வலையிற்பட்டு
  மிலைத்தலைந் தேனை விடுதிகண்டாய் வெண்மதியின் ஒற்றைக்
  கலைத்தலை யாய் கருணாகரனே கயிலாய மென்னும்
  மலைத்தலை வாமலை யாம்மணவாள என் வாழ்முதலே. 144
  முதலைச் செவ் வாய்ச்சியர் வேட்கைவெந்நீரிற் கடிப் பமூழ்கி
  விதலைச் செய்வேனை விடுதிகண்டாய் விடக் கூன்மிடைந்த
  சிதலைச் செய்காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ
  திதலைச் செய்பூண்முலை மங்கைபங்கா என்சிவகதியே. 145
  கதியடி யேற்குன் கழல்தற்தருளவும் ஊன்கழியா
  விதியடி யேனை விடுதிகண்டாய் வெண்தலைமுழையிற்
  பதியுடை வாளரப் பார்த்திறை பைத்துச் சுருங்க அஞ்சி
  மதிநெடு நீரிற் குளித்தொளிக் குஞ்சடை மன்னவனே. 146
  மன்னவனே யொன்று மாற்றியாச்சிறியேன் மகிழ்ச்சி
  மின்னவனே விட்டிடுதி கண்டாய் மிக்க வேதமெய்ந்நூல்
  சொன்னவனே சொற் கழிந்தவனே கழியாத் தொழும்பர்
  முன்னவனே பின்னும் ஆனவனேயிம் முழுதையுமே. 147
  முழுதயில் வேற்கண்ணியரென்னும் மூரித் தழல்முழுதும்
  விழுதனை யேனை விடுதிகண்டாய் நின்வெறி மலர்த்தாள்
  தொழுதுசெல்வான்நல்தொழும்பரிற் கூட்டிடு சோத்தெம்பிரான்
  பழுதுசெய்வேனை விடேலுடையாய் உண்னைப் பாடுவனே. 148
  பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணிநீயொளித் தாய்க்குப்பச்சூன்
  வீடிற்றிலேனை விடுதிகண்டாய் வியற் தாங்கலறித்
  தேடிற்றிலேன் சிவனெவ்விடத்தான்எவர் கண்டனரென்று
  ஓடிற்றிலேன் கிடந்துள்ளுருகேன் நின்றுழைத்தனனே. 149
  உழைதரு நோக்கியர் கொங்கைப் பலாப்பழத்து ஈயினொப்பாய்
  விழைதரு வேனை விடுதிகண்டாய் விடின் வேலைநஞ்சுண்
  மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன் தேய்மதியன்
  பழைதரு மாபரனேன்றென் றறைவன் பழிப்பினையே. 150
  பழிப்பில்நின் பாதப் பழந்தொழும் பெய்தி விழப்பழித்து
  விழித்திருந் தேனை விடுதிகண்டாய் வெண்மணிப்பணிலம்
  கொழித்துமந்தார மந்தாகினி நுந்தும்பந் தப்பெருமை
  தழிச்சிறை நீரிற் பிறைக்கலஞ் சேர் தரு தாரவனே. 151
  தாரகை போலும் தலைத்தலை மாலைத் தழலரப்பூண்
  வீரஎன் தன்னை விடுதிகண்டாய் விடிலென்னைமிக்கார்
  ஆரடி யானென்னின் உத்தரகோச மங்கைக்கரசின்
  சீரடி யாரடி யானென்று நின்னைச் சிரிப்பிப்பனே. 152
  சிரிப்பிப்பின் சீறும் பிழைப்பைத் தொழும்பையும் ஈசற் கென்று
  விரப்பிப்ப னென்னை விடுதிகண்டாய் விடின் வெங்கரியின்
  உரிப்பிச்சன் தோலுடைப் பிச்சன்நஞ்சூண்பிச்சன் ஊர்ச்சுடுகாட்டு
  எரிப்பிச்சன் என்னையும்ஆளுடைப் பிச்சனென் றேசுவனே. 153
  ஏசினும் யானுன்னை யேத்தினும் என்பிழைக்கே குழைந்து
  வேசறு வேனை விடுதிகண்டாய் செம்பவள வெற்பின்
  தேகடை யாயென்னை ஆளுடையாய் சிற் றுயிர்க் கிரங்கிக்
  காய்சின ஆலமுண்டாய் அமுதுண்ணக் கடையவனே. 154
  திருச்சிற்றம்பலம்