பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/110

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) காமாதா, தா | ஸ்ா ; ; ரிக்ா ம் க்ா ; f ம்க்ரி,ை தந்தை தாய் கு | ரு .... தெய் வம் யாவும் நீ ... ய்ே. காமாதா; ஸ்ா மத ஸ்தஸ்ா ரிக் | , ம்க்ா ; f : தந்தை தாய் கு ரு . . . . தெய் வம்யாவும் . மககரிஸ்ா நீ ... யே ஸ்ரீக் ஸ்ா ; ரிக் ஸ்ா ; தா நீ, பா, பம கரிஸரிகம தாரில் நின் செ யல் . அல் லால்வே-றில் லை யே... (வந்தருள்) (முடிப்பு) ; பாபா பாபா மா, தா, மத , ஸ்தா ; நீ பா: ... சுந்த ரா . மெய் ஞான ஜோ . தி ரூ - ப னே.. ஸ்ா, தாநீ, பா மா , ம கரி ஸா | ரீ மக காரீ ஸ்ா; து ய நுண் க | லே க ள் த | ரும் நா . த னே. (தொடுப்பு போல்) சிந்தை உள்ளி | ருந்து அருள் நீத னே கந்தனே செ | ழுங் க | மலப்பூம் பா தனே (வந்தருள்)