பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/184

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

176 அமுதத் தமிழிசை 2. தானிஸ்நிதபா,மபதஸ்தபமக ரிஸரிமாபா , ததபப மக l பெண் ணின் பெரு மையே -பெருமை . அன்-பின் ரிஸ், ரீமபா , பதாஸ்ரீ | ம்க்ரிரிரிஸ்நி -தன்மையும்தாய்மையும் | தழைத்தி - தத பபமகரிஸ் ரிம பத டும் அ - ரு மை - II - -(பெண்ணின்) (தொடுப்பு)

பதஸ்தபம பாதாஸ்ா ; ; தரீஸ்நித ; ஸ்ஸ்ாரீ , | . கண்-ணின் மணிபோல் . க னியின் . சுவைபோல் l ; ஸ்ரிம்க்ரீ, ஸ்ரிஸ்நிதபதா த்ரிஸ்நிதா , பா | . எண்-ணம் எல் - லாம் | ஈ . . டேற்றும் | மகரிஸ் ரிமபத ஸ்ா

இ-ணை இல்லா - . -(பெண்ணின்) (முடிப்பு)

தஸ்ாதபா பா; பா ; ; மபாதபா தபமகரிஸ்ரீ -இருள் அகற்றும் வான் . ஒளியினைப் | போ-லே . . | ; , ரீபமாமகரிஸரீஸா ; , ரிமபதா த்ரிஸ் நிதா , ப | - இன்னலெல்லாம்நீக்கும் . நன்மையைப் | போடலே. |

(தொடுப்பு போல்)

மருளகற்றும் ஞான | மதியினைப் போலே பு ;, மாநிலத்தை சொர்க்கமாய் ! ; மாற்றுவ | தாலே || -(பெண்ணின்)