பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/202

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

192 அமுதத் தமிழிசை (எடுப்பு)

ஸ்ா ; நீ தாநீ பாமா ; பபாதநீ ஸ்ம் ; ரிநிஸ்ா II . பா. . டி ன.ள்.ஒரு . தமிழ்ப்பா ட்டு . உள்ளம் || ; நிஸ்ா ரிரீ சிம்ப்ம்ரீஸ்ா 1 ; நிரிஸ்ா ஸ்நீதநிஸ்நிபமபத நீ . பர வச . . மா ... னேன் . . நா- னதைக்கே ...ட்டுப் i -

-(பாடினள்) (தொடுப்பு) is 1. ; f , f ஸ்ரீஸ்நீஸ்ா ; நிஸ்ா ரிம்ப்ம் ர் ; f | . வா டும் பயிர்களுக்கு . அன் பா - . | லே.மு கில் |l ; ரிம்ாரிஸ்ா ; ஸ்ரீஸ் நீ | ; தநீ.ஸ்நீ . ப்ா ; ; ம்ப_ தநி ff . வார்த்திடும் அமுதத்தேன் 1 . மா.ரியைப் போ.லே - (பாடினள்) (முடிப்பு) 1 2. காப்பி

, நீநிநீஸ்ா , நிஸ்ா ஸ்ா | ; நிரிஸ்நிபா, மநிபாமதரீ . பண்டைத் தமிழ் வீ-ரப் . பண் பும் .த-மி ழர் II ; ரிகாஸ்ரீமா , பநிமபா ம்பநிஸ்ரிம்க்ரி | ஸ்ா;ரிநின்ா II . படைத்திறமும்உயர்ந்த அன் ... .. IF | பும்-அவள். l ; , க்ரிஸ்நிஸ்ா ரீ, க்ஸ்ாரீ ; ஸ்க்ம்ப் ம்க்க்ர் ரீ;ரிநிஸ்ா ..விண்டிடும்போதெல்லாம் 1 . எங் . . கும் | . . இன்ப. | ; பரீஸ் , ஸ்ஸ்தி தாநீப்ம்பா | ; நிஸ்ாநிபா | . வெள்ளம்.உள்ளம் நிறைந்து | . பொங்கும்ப | மமரிஸ் ரிமபநி ஸ்ா

டி . . அவள் 1 . . -(பாடினள்) (முடிப்பு) 2 3. பாகேஸ்வரி

, ஸ்ாஸ்ஸ்ாநிரிஸ்ஸ்நிதாமா ( ; மகரிஸ் மா ;மாபமபக . . கா வியங் கள்-பெருமை . சொன்னுள் . உயர் . | ; கமாத தாதா தநீதா | ம்ாதநி ரீஸ்ர் | ; ; ஸ்ா ஸ்ாi . கவி ஞர் களின், சிறப்பும் . சொன்னுள் 1 . . சிற் ப. | ; தநீஸ்ம்ாம்ா' க்ம்ாம்ா ; ம்க்ாரிஸ்ாT ; , நிரீஸ்ா | . ஓ-வியர்கள் திறமும் . சொன்னுள் . . நமது | ; தநீஸ்ரீ ; ரிஸ்ாநிதா தஸ்நி நீ,தா | மா;கமதநி | ஸ்ா . உயிரினும் தமிழே உய்ர்வென்றும் சொன்னுள்i . .

-(பாடினுள்)