பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/223

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

212 அமுதத் தமிழிசை (எடுப்பு) 1. ; , நீஸ்ஸ்ா ஸ்ஸ்நிகிரிஸ்நிபா | ;நிரிஸ்நிபபா மநிபமகரீஸா = - . வள்ளுவன் - தந் - த | வொன்-மறை | யே-நமது l '; ரிமா பர்ஸ் நிநி பாஸ்ரிஸ்ரிம்க்ரி | ஸ்ா ; ; ; , பமபநிஸ் | • வாழ்க்கைத்- துணை நூ - | லாம் - . . திரு . . . . iரிம்கரி 2. ஸ்ா ஸ் ஸ்ா நிஸ்ரீக்ரி ஸ்நிபா பநிஸ்ாரிஸ்நி வள்ளுவன் தந் -ெத | வான் -- பபா | மநிபம கரீஸா | மறை | யே - நம து i -- ; ரீமா பாஸ்நி நிபா ஸ்ரிஸ் ரிம்க்ரி ஸ்ா ; ; ; ; ; ; ; | வாழ்க்கை - - த் து ணே - நூ... லாம் . . . . . . H (தொடுப்பு) 1. ; நிபா நீ ; , ஸ் ரீ ரீ, ; ரிம்ாக்ரிஸ்ா ; நிபாநிஸ்ா | . உள்-ளத் தெளிவும் | . உல கி-யல்.பலவும் | 2. நிஸ்ரீக்ரிஸ் நிபாநீஸ்ரீ , ; ; ரிப்ம்க்ரிஸ்ா க்ரிஸ் நிபநீஸ்ா || உள் ... ... ளத் தெளிவும் . உல கி - யல் - - பல வும் || ; f,ஸ்ா,:நிபாநீ, ; , ஸ்நிபமக ரிஸ் ரிமாபபநி ஸ்ரிம் ..தெள்ளத்தெளிய. . . செப்பிடும் - . உயர்திரு . . . . . -(வள்ளுவன்) - (முடிப்பு) ; பா, பா,; மபம கரி ஸா ; ரிமாபா , , ; ; ; நிம || பா . அன்பும் . அற மும் - சொல்லும் 1 . . . நல் l ல நிஸ்ாநிபா மா, கரீஸா ரீபமகாரீ ; ; ; ; | ஆட்சி முறை வகுத்துச் சொல்லும் 1 . . . . | (தொடுப்பு போல்) ; துன்பங்கள் நீங்கி | ; மாந்தர்கள் | நலம்பெற || துய்மையும் வாய்மையும் துணையெனச் சொல்லும் ll - -(வள்ளுவன்)