பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/32

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

26 அமுதத் தமிழிசை 2. ; ,ஸ்ாநிஸ்ாதநிரிஸ்தபாமா கமதநிஸ்தபா கமதபகமரிஸ் - . ஒப்புயர் வில்-லா த உன் னையல் லால் இந்த | ஸ்ா; ; ; ; நிஸ்தபகமதநி | ஸ்ா | யா- . . மெய்யா . . ||

மதப்மகமதநீஸ்கமரீ உலகினில் துணயாரை

தொடுப்பு 1. ; , மாகமாதநிஸ்தபாமா -(ஒப்புயர்) | கமாதா, நீ ஸ்ா, நிரீஸ்ா .. அப்பனும் அம்-மையுமாய் அகிலாண்ட மும்படைத்து !

, மாகமாதநிரிஸ்தபாமா | கமாதா, நீ ஸ்ா, க்மாரிஸ்' ||

.. அப்பனும் அம்-மையுமாய் அகிலாண்ட மும்படைத்து || ; ஸ்ர் ரிஸ்ாநிஸ்ாதபமாதா | நிஸ்ாதபாகமாரிஸ் - . எப்பொழுதும் அனைத்தும் . . இயக்கிக் காத்துக் கமாதநி | ஸ்ா களிக்கும் ll . .

, பாபபாமகமாதாதா . . அற்புத ஞானியர்
கமதாபாகா , மரீஸா

ஆ. தி அ ந் த ம ற் ற முடிப்பு

நிஸ்ாதபா -அகமகிழ்ந்
கமாதா,

- ஜோதி (தொடுப்பு போல) கற்பகமேநீயே o * 5. I -(ஒப்புயர்) கமாரிஸ்ாகா || தே ற்றும். | - நிஸ்ாதா, பா II யெனச்சாற்றும் || | : கதியென வேபோற்றும் , கடையேன் என்பால் அருள் | கனிந்துகா ப்பாற்றும் || (ஒப்புயர்)