பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/45

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

40 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) 1. ; கம்ாதநீதநீஸ்ா, ஸ்ா | ; தநீஸ்க்ா | க்ரிரீஸ்ா ; , . நிலைத்திடும் கலைஞானத் . திறமை உண் டர் -க்கும்: 2. நிதாபமா கமாதாநிஸ்ா ; ஸ்க்ாம்க்ா | க்ரிரீஸ்ா; l . நிலைத்திடும் கலை ஞா-னத் திறமைஉண் டாக்கும். l ; ஸ்க்ாரிஸ்ா ஸ்நிதா தநீஸ்ா ; நிதாபமா மகரிஸ் . நீ . டுல கில் அழியாப் . பெரும்புகழ் சே-ர்க் கும் . . . l -(கலைத்தெய்வமே' (முடிப்பு) 1. ; , மாமமா மா; மா; ; கமாதநீ | தநிஸ்நிதபமா ! . . எத்தனே கோடி. . . பொருளிருந் தா . . லும் . . | 2. ; , மாமமா மமகரிஸாமா ;கமாதநீ | தநிலநிதபமா ! . . எத்தனை கோ . . . டி பொருளிருந் | தா.லும் || ; , மாமமா மகாரிஸாஸா ( ; நிஸாகமா ! தநிஸ்ாநிதா ; | . . எல்லையில்லாத இன்ப வாழ்விருந் | தா . . லும் . | (தொடுப்பு போல்)

, அத்தனையும் ஒருநாள் | ; கானல் நீராகும் | . ; அன்னையுன் அருட்கலையே ; நிரந்தர | மாகும்

-(கலைத் தெய்வமே)