பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/59

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அமுதத் தமிழிசை 53 ; ; ; ஸ்ாநீக்ரிஸ்ா; நிஸ்ரிஸ்ாரி ஸ்நிதா பாதா நிஸ்ரிக் ; ரீ . - மங் க - ள . கெள - - . . ரி . . யே . . . . . ஸ்ாநிiரிஸ்நி தாபா ; ; ; பாமதபாமா காஸா Il ரீகாமா மா . . . தவன் 1 . . சோ . . தரி - 1 யே. . (சங்கரன்) (முடிப்பு) ; ; ; பா ; தாபா ; ; ; ; பா ; மாதாபா தா ; ; . . . அண்டங்கள் . . . . யாவையும் | — — தாநீதாபா ; ; ; பாமதபாமாகா , l ஆ - ரு - யிர். . . . அ - னைத்தையும். | ; ; ; பமதபமாகா , காரீபமமககா ரீஸா; | . . . ஐம் - பெரும் பூ . . . . . . . . தங்கள் | ; ; ; ஸ்ரிகாமாபா ; ; தாதாநீ ; தாபா ; , . . . அற்- புதச் . செ ய லேயும் . . ; ; ; பாதாநீதாநீஸ்ா ; ; ஸ்ாஸ்நிக்ரிஸ்ா ; . . உண் டா க் கியே. . சுழற் . . றிப் , ! ; ; ; ஸ்ாரீக்ம்க்ாரீ ஸ்ா ; ; தாநீ ; ஸ்ா ; l . . . பந் - தா. டி யே . . க - வளிக்கும். | * ; ; ; ஸ்ா நீக்ரிஸ்ா ; நிஸ்ரிஸ்ாரி ஸ்நிதா பாதா நிஸ்ரிக் | . . . உமையவள் உன் - . பா - த - மே - |

ரீ ஸ்ாநிரிஸ் நிதா பாமா பா ; ; ; ; மாகாஸா | ரீகாமா

. அ - மை - தி இன் . பம் . . - அ வரிக் . i கும் . . (சங்கரன்)