பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/66

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

60 1. 2. அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) ;மயாத நீஸ்ஸ்ா நிரீஸ்ா ; , ரிம்ரிஸ்ா ஸ்ஸ்நித நீஸா , . இம் மாநிலம்தன்னில் . நன்மை எல் லாம் தரும் ,

மபாத நீஸ்ஸ்ா நீரீஸ்ா ; , ரிமரிஸ்ா ஸ்ஸ்நித நிரிf l

, இம் மா-நிலம் தன்னில் | . நன்மைஎல் | லாம் தரும் || நீ, ரீ, ம்ா ரிஸ்நிதா நீ, பா | தநிஸ்நிதநிபா | பமபாதாநீ l சமான மில் - லா -- த யா - பரி அருள் புரி (சிட்டஸ்வரம்) ஸ்ா, ரிஸ்நிதநிபமரிஸ்தி த நிரி | ஸா, மரிஸா த | நிபா ரிமபதநி ஸ்ஸ்ாநிதநிபம பாமரிமரிஸ் | ஸ்ரீமரிஸ் நிஸ் ரிமபதநீ ; ஸரிஸ்மரிஸ் தநிபதநிஸ் ம்ாரிஸ் ரிஸ் ஸ்ாநிதநிப | ஸ்தநிப தாநீ ஸ்ரிம் நிஸ்ரிதநிஸ்பதநிஸ்ரிம்ரி ஸ் மபதநிபஸ்ரி மரிஸ்ரிமபதநி 1 (உமா) (முடிப்பு)

ரிமாபா, தாதா பதநித | நீ,ஸ்ாதநீ பா, மரீஸா |

. உலகை இயக் கும் - - சக்தியும் ! நீ - யே |

தநீபமா ரீபமாரிஸா ;ரிமாபதா தநிஸ்நி தாஸ்நிநீபா ! . உயிர்க்குலம் அனைத்துமாய் உல விடு வா - யே

(தொடுப்பு போல)

கலை எழில் காட்டும் | ; கவின் மலர் நீயே |
கவலைகள் எல்லாம் | ; களைந்தருள் வாயே (சிட்டஸ்வரம்)

(உமா)