பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/70

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

64 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) 1. ஸ்ா; ஸ்தரிஸ்தமபா | தாஸ்ததா ஸ்ா ; ; ; , தன் னையே - நிக. | ரில் . . லா . . . | 2. தஸ்ரீக்ரிஸ்த்ரிஸதபமப தா ஸ்ா ரீ ; ; f | தன் . - னையே . . நிக. Il ரில் லா த | ரிக்ம்ாக்ரீ ரிஸ்தபதா | தரிஸ்ாதபா ஸ்தபமபா ! 7ா. பரியே.. ம கே ஸ்வரி - யே. -- என் பு (அன்னையே) (முடிப்பு) பா, பா, பா, மபா I தரிஸ்ாததா பா, பா, | முன்னம் நான் பல முறை களிலே என் மதாபா, மகா ரீ, Il ஸ்ரீகமா பா ; ; சின்னம் சிறிய . | வயதினி லே . . (தொடுப்பு போல்) என்னதான் அறி யாமையால்-பிழை | இழைத்திருந்தாலும் உன் II சே யதேைல | (அன்னையே)