பக்கம்:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 3, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf/174

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
மெய்ப்பு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சிக்கல்

அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் மூன்றாம் தொகுப்பு /157
கோத்தர் 1: 307.
கோயிலும் ஆலயமும் 1: 683.
II: 91.
கோகரண வித்தை 1: 654.
கைக்கோளர் 1: 42.
மாந்தி சண் ஆளாகி, 11,
சக்கிலியன் 1: 44, 97, 338, 597, 679, 694.
சம்பான் I: 97, 104.
சட்டநிரூபண ஆலோசனை சங்கம் 1: 178, 179.
சட்டசபை மெம்பர் 1: 395, 397, 398.
சங்கரனாவதாரம் II: 428.
சங்கறாந்தி I: 622.
II: 53, 54, 58, 120, 174.
சண்டாளன் சண் ஆளர் 1: 93, 127, 128, 177, 243, 278, 285, 296, 308, 343, 383, 493,500, 537, 595, 649, 665, 668, 671, 678, 687.
III: 2, 46.
சரித்திர கீர்த்த னன் I: 131.
சரித்திரம் II: 425.
சரியை கிரியை ரேகம் ஞானம் II: 49, 50, 434, 562.
சதுர் வித சம்பத்து 1: 5.
சதுர் முறைக்குடிகள் I: 5.
சதுர் வள நாடு I: 5.
சதுர்வித உபாயம் 1:3, 5, 10, 59, 60, 72, 436, 453, 605,701.
II: 446,775.
சதுர்சத்தியம் II: 353, 381, 527.
சதுரங்க சேனை 1:5, 10.
II: 200, 751, 772, 773.
சமயபேதம் I: 47, 101, 112, 156, 160, 164, 165, 170, 173, 179, 221, 226.
சமயசுதேசிகள் 1: 47, 48.
சமாதி 1: 557.
II: 74, 153, 396, 445, 560.
III: 41, 58.
சமரச உத்தியோகம் I: 414.
சமண முனிவர் 1 : 123, 116, 117, 129, 145, 146, 190, 317, 320, 323, 324, 366, 367, 376, 394, 396, 405, 426, 439, 512, 558, 562, 574, 583, 606, 607, 608, 609, 612, 615, 616, 620, 624, 626,633,635,636,641, 642, 644, 646, 649,650,651, 652, 656,657, 658, 660, 664, 665, 668, 670, 671, 672, 673, 677, 680, 723.
II: 26, 41, 105, 119, 120, 131, 141, 142, 150, 154, 156,157, 158, 166, 168, 170, 177, 178, 186, 189,349, 445, 450, 463, 469, 487, 507, 536, 538, 545, 546, 547, 549, 552, 556, 558, 559, 561, 564, 569, 581,588, 593, 594, 597, 637,707,711,717, 727, 737, 747, 749.
III: 57, 59, 68, 82.
சமணர் 1: 496, 550.
II: 76, 79, 151, 256, 394, 399, 400, 414, 455, 456, 508.
சடகோப அவதாரம் 1: 335.
சதிசேயரும், பரிசேயரும் I: 575.
II: 135.
சரவணபவ II: 560.
சாதி ஆசாரம் 1: 415.
சாக்கைய பௌத்தர்கள் 1: 118.
சாக்கைய குல திராவிடர் II: 154.
சாக்கைய புத்த சங்க த்தோர் 1: 387, 469, 497.
II: 115, 123, 162, 168, 186, 439, 442.
சாம்பான் குலத்தார் 1: 87, 135, 136, 331, 453, 491.
சாதி காங்கிரஸ் I: 37.