பக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/17

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
ade
ado
15

முட்டை பொரிந்ததும் இளம் உயிர்கள் தாய் உடலிலேயே தங்கி ஊட்டம் பெறுதல். முதிர்ச்சியடைந்ததும் அவை வெளியேறிக் கூட்டுப்புழுவாதல். (உயி)

adenovirus - சுரப்பி நச்சியம்: டி.என்.ஏ. கொண்டுள்ள நச்சியத் தொகுதியில் ஒன்று கால்நடை, குரங்கு, மனிதன் முதலிய உயிரிகளிடம் காணப்படுவது. (உயி)

adermine - அடர்மின்: பைரிடாக்சின்: வைட்டமின் (உயிரியன்) பி, பால் காடிக் குச்சியங்கள். சில பூஞ்சைகள், ஈஸ்டுகள் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதது. (உயி)

ADH, antidiuretic hormone - ஏ.டி.எச் ஆண்டிடையூரட்டிக் ஆர்மோன்: வேசோ பிரசின்: சிறுநீர்க் குறைப்புத் தூண்டி. பின் பிட்யூட்டரிச் சுரப்பு. சிறுநீரகம் நீர் உறிஞ்சுதலை இது துண்டுவதால், உடல் பாய்மங்களின் செறிவு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. (உயி)

adhesion - ஒட்டுதல்: இது அணுப்பிணைவுக்கு மாறானது. இதில் வேறுபட்ட பொருள்களின் துகள்களுக்கிடையே கவரும் ஆற்றல் உள்ளது. நீர் விரலில் ஒட்டுவதற்கு இவ்விசையே காரணம். (இய)

adhesive - ஒட்டி: இரு பரப்புகளை ஒன்று சேர்க்கும் பொருள். பொதுவாக ஒட்டிகள் கூழ்மக் கரைசல்களே. இவை மூவகைப்படும். விலங்குப் பிசின்கள் 2. தாவரச் சளியங்கள் 3. செயற்கைப் பிசியங்கள் - ஈபாக்சிப் பிசியம். (வேதி)

adiabatic - வெப்பம் மாறாமை: இது வெப்ப இழப்போ ஏற்போ இல்லாத இயல்பு மாற்றம். (இய)

adipose tissue - கொழுப்புத் திசு. திசுக்களில் ஒருவகை. இதில் வெண் கொழுப்பு அல்லது மாநிறக் கொழுப்பு இருக்கும். (உயி)

adjustment - தகவுப்பாடு: தன் உறுப்பு, உறுப்பின் வேலை முதலியவற்றால் ஒர் உயிரி தன்னைத்தானே தகவமைத்துக் கொள்ளுதல். இதன் தலையாய நோக்கம் ஒரு நிலைப்பாட்டை அடைதலே. (உயி)

adjustorneuron - தகவுறு நரம்பன்: நரம்பு மையத்திலுள்ள நரம்பணு. இதன் மூலம் துடிப்புகள் உணர்நரம்புக் கண்ணறையிலிருந்து செய்திநரம்புக் கண்ணறைக்குச் செல்கின்றன. (உயி)

adnate - ஒட்டி இணைந்த: மகரந்த இழையோ அதன் தொகுப்போ மகரந்தப்பையின் பின்புறம் முழுவதும் பொருந்தி இருக்கும். எ-டு சண்பகப்பூ. (உயி)

adolescence - விடலைப் பருவம்: குழந்தைப் பருவத்தின் இறுதியில் தொடங்கி முழு முதிர்ச்சி ஏற்பட்டவுடன் முடியும் ஒரு முதன்மையான வளர்ச்சிப் பருவம் ஆண் 13-20 வயது. பெண் 12-18 வயது. (உயி)