பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/81

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


66 அ ನೀಡಿuಟು பயிற்றும் முறை حمبہمہمہ۔ یہ سباسیہ، مہاجعتسمتیہ حام சோதனைகளாலும் விளுக்களாலும் வகுப்பு மாளுக்கர்கள் அனைவரும் ஒரு பிரச்சினையை ஆராய்ந்து முடிவு காண்பதை ஹண்டர் என்பார் வளர்ச்சி முறை என்று குறிப்பர். இம் முறை ஹெர்பார்ட் என்பார் கண்டறிந்த ஐந்து படிகளே அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதில் மாளுக்கரின் மனத்தைத் தயாரித்தல், செய்திகளேத் தருதல், இணேத்துக் காட்டல், பொது விதியாக்கல், விதியை அநுபவத்தில் கையாளுதல் என்ற ஐந்து படிகள் உள. முதற்படி கற்பித்தலில் ஆசிரியர் கையாளும் எல்லா முறை களுக்கும் இம் முறைதான் அடிப்படையை நல்கியது என்று துணிந்து கூறிவிடலாம். முதற்படியில் ஆசிரியர் சில வினக்களை விடுத்து மாளுக்கர்களின் முன்னறிவைச் சோதிப்பார். இதனால் மாளுக்கர் களிடம் கற்பதில் ஆர்வம் எழுப்பப்பெற்று அந்த ஆர்வம் நிலையாகவும் அமையும். ஆசிரியர் தெளிவிலிருந்து சிக்கலுக்குப் போவார். நிறைமதியினர், நடுநிலை மதியினர், குறை மதியினர் ஆகிய அனைவரையும் புரிந்துகொள்ளும் கிலேயில் கொண்டுசெலுத்துவதற்கு ஆசிரியர் பாட நோக்கத்தைக் கூறி அதைக் கரும்பலகையிலும் எழுதுவார். இரண்டாவது படி : இரண்டாம் கிலேயில் செய்திகளைத் தருங்கால் புதியவை பழையனவற்றுடன் இணக்கப்பெறும். சிந்தனையைக் கிளறும் வினுக்களே விடுத்து ஆராயவேண்டிய பிரச்சினே திட்டமாக உருவாக்கப்பெறும் செய்திகளே உணர்த்துவதற்குத் துணைக்கருவி களும் பிற சாதனங்களும் காட்டப்பெறும். ஆசிரியர் சிறப்பிலிருந்து பொதுவிற்குச் சென்று விதிவரு முறையை மேற்கொள்ளுவார். அன்றியும், இங்கு விதிவரு நெறியும் விதி விளக்கு நெறியும் மாறிமாறிக் கையாளப்பெறும். ஆசிரியரும் மாளுக்கர்களும் நெருங்கிய உறவு கொண்டு பிரச்சினேயை ஆராய்வர். மாளுக்கரின் எல்லாப் பொறிகளும் செயற்பட்டு அவர்களின் அறிவு விளக்கம் அடையும் ; கற்கும் பாடத் திலும் தெளிவு பிறக்கும். மூன்ருவது படி : மூன்ரும் கிலேயில் பொருள்கள் அல்லது செய்திகள் ஒப்பிடப்பெறும். சில பொதுப் பண்புகளைக்கொண்டு ஒப்பிடுதல் நடைபெறும். எடுத்துக்காட்டு : சில பொருள்கள் இயங்குகின்றன ; சில கிலேத்து நிற்கின்றன. முதல் வகையைப் 'பிராணிகள் என்றும் , இரண்டாம் வகையைத் தாவரங்கள்’ என்றும் குறிப்பிடுகின்ருேம். இந்த இரண்டு வகையிலிருந்தும் இன்னும் பல பிரிவுகளைக் காணலாம். பொருள்களிடம் ஒற்றுமை, வேற்றுமை கானுதலேயே ஒப்பிடுதல் என்று கூறுவர். - நான்காவது படி : ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தில் மூன்ருவது படி இருந்தால், கான்காவது படியும் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு : சில திரவங்கள் அரிக்கும் தன்மையுடையவை: உலோகங்களைக் கரைக்கும்