பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/102

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

100
மின்னோட்டத்திசையை மாற்றுங் கருவி.

149. மின்னியக்கி என்றால் என்ன?

மின்னோட்டத்தை உண்டாக்கும் கருவி உந்து வண்டியிலும் மிதிவண்டியிலும் இருப்பது. அளவில் சிறியது.

150. மின்னியற்றி என்றால் என்ன?

எந்திர ஆற்றலை மின்னாற்றலாக்கும் பெரிய எந்திரம். தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுவது.

151. பன்னிலைமானி என்றால் என்ன?

மின்னோட்டம், மின்தடை, மின்னழுத்தம் முதலியவற்றை அளக்கப் பயன்படுங் கருவி.

152. ஒல்ட்டாமானி என்றால் என்ன?

மின்னாற்பகுப்பு முறையில் மின்னோட்டம் அல்லது மின்னேற்றத்தை உறுதி செய்யப் பயன்படும் கருவி.

153. ஒல்ட்டுமானி என்றால் என்ன?

ஒரு மின்சுற்றில் எவையேனும் இருபுள்ளிகளுக்கிடையே நிலவும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்குங் கருவி.

154. மின் எண்ணி என்றால் என்ன?

மின்துகள்களைக் கண்டறியவும் எண்ணிப் பார்க்கவும் மின்காந்தக் கதிர்வீச்சை அறியவும் பயன்படுங் கருவி. எ-டு கெய்கர் எண்ணி.

155. கூலுமானி என்றால் என்ன?

ஒரு மின்சுற்றில் செல்லும் மின்னேற்றத்தின் அளவை அளக்கப் பயன்படுங் கருவி.

156. கூலும் விதி யாது?

இரு காந்த முனைகளுக்கிடையே ஏற்படக் கூடிய கவரும் அல்லது விலக்கும் விசையானது, அவற்றின் முனை வலிமைகளின் பெருக்கல் பலனுக்கு நேர்வீதத்திலும் அவற்றிற்கிடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்வீதத்திலும் இருக்கும்.

157. நாடா ஒலிப்பதிவு என்றால் என்ன?

மின்காந்த முறையில் நாடாவில் செய்தியைப் பதிவு செய்யும் முறை.

158. இதை அறிமுகம் செய்தவர் யார்?