பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/151

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

149

பரப்பு 10 பரப்பு இழுவிசை 16 பருப்பொருள் இயக்கவியல் 4 Ö பருமன் 11 பருமன்கள் 11 பல்லிணை $9 பவுலி 141 பற்றல் 47 பன்னிலைமாணி 100

பனி 31 பனிக்கட்டி 54 பனிக்கட்டிநிலை 55 பனிக்குழைவு 54 பனிச்சூப்பி 54 பனிநிலை 31 பனிமூட்டம் $3 பாகியல்எண் 17 பாகுநிலைமாணி 17 பாபா, ஹோமி 9.7.3,133 பாய்மம் 13 பாயில் விதி 13.50 பார்வை ஆயம் 71 பார்வை இயல் 56 பார்வை நிறமாலை 65 பாரமானி 29 பால்டிராக் 125,128,138 பால்மம் 15 பால்மானி 15 பார்னெட் விளைவு 115

பாரடேயின் மின்தூண்டல் விதிகள் 98 பாரடேயின் மின்னாற்பகுப்பு விதிகள் 97

பாரடே விளைவு 97 பிம்பம் 59.60 பிரஸ்னல் வில்லை 69 பிரான்சிஸ் பேகன் 12 பிரிட்ஸ் ஸ்ராஸ்மன் 130 பிரிட்டிஷ் - மெட்ரிக் முறை 12 பிரித்தறிவி 101 பிரிப்புமாளி 68 பிரோனோஃபர் வரிகள் 70 பிளமிங் இடக்கை விதி 198

பிளாங்க் மாறிலி 140


பிளிம்சால் கோடுகள் 15 பிறழ்ச்சி 66 பீட்டா கதிர்கள் 76 பீட்டா சிதைவு 76 புகை 33 புகைப்படப்பெட்டி 63 புகைப்பனி 33 புதிய இயற்பியல் #23 புயல் 31 புயல் வழியறிதல் 31 புல அயனிநோக்கி 63 புவிக்காந்தம் 116 புறஊதாக்கதிர்கள் 77 பூதக்கண்ணாடி 63 பெக்கரல் 74 பெட்ரோல் எந்திரவீச்சு 48 பெர்சிலியஸ் கருதுகோள் 22 பெர்மி 129,130 பெறுங்கருவி 110 பையான் 137 பொருள், இலக்கணம் 13 பொருள் நிலைகள் 13 போசன் 136

போர் 130 போர் அணு 132 போல்சன் 101

போஸ் எஸ்.என். 9.7.3 போஸ் - ஐன்ஸ்டின் புள்ளியியல் 73 போஸ்-ஐன்ஸ்டின் பகிர்வு விதி 73 போஸ் புள்ளிஇயல் 73 மடக்கை 12

மழை 33 மாக்ஸ் பிளாங்க் 139 மாக்ஸ்வெல் தக்கைத்திருகு விதி {16 மாறியமைதல் 68 மாறுநிலை 55 மாறுநிலை அழுத்தம் 55 மாறுநிலைக் கோணம் 61 மாறுநிலைநிறை 127 மாறுநிலைப் பருமன் 55 மாறுவெப்பநிலை 55 மான்ஹாட்டன் திட்டம் #31