உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/23

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

21

71. இதன் மீச்சிற்றளவை யாது?

மீச்சிற்றளவை = 1 புரியடைத் தொலைவு / தலைக்கோல் மொத்தப் பிரிவுகள்.

72. கோளமானி என்றால் என்ன?

ஒரு பரப்பின் வளைவைக் கண்டறியுங் கருவி.

73. வெர்னியர் என்றால் என்ன?

ஒரு பொருளின் நீளத்தைத் துல்லியமாக அளக்கும் கோல். பால் வெர்னியர் அமைத்தவர்.

74. இதன் மீச்சிற்றளவை என்றால் என்ன?

இதனால் அளவிடக் கூடிய மிகச் சிறிய நீளம். இதன் மதிப்பு ஒரு மூலக்கோல் பிரிவிற்கும் ஒரு வெர்னிர் பிரிவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு.

75. இடமாறு தோற்றப் பிழை என்றால் என்ன?

அளவுகோல் கொண்டு சரியாக அளக்காத போது ஏற்படும் பிழை.

76. அழுத்தம் என்றால் என்ன?

ஒர் அலகுப் பரப்பின் மீது ஏற்படும் இறுக்கம். P=hd. P-அழுத்தம், h-உயரம், d- அடர்த்தி.

77. இறுக்கம் என்றால் என்ன?

1. மொத்தப் பரப்பின் மீது ஏற்படும் அழுத்தம் இறுக்கு விசை. T = PA T-இறுக்கம். P -அழுத்தம். A- பரப்பு.

2. ஏவுகணை உண்டாக்கும் முன்னியக்கு விசை.

78. அழுத்த அளவி என்றால் என்ன?

அழுத்தத்தை அளக்கும் கருவி.

79. முகப்பளவி என்றால் என்ன?

உயர் அழுத்தங்களை அளக்கப் பயன்படும் கருவி. வேறு பெயர் போர்டன் அளவி.

80. ஆவி என்றால் என்ன?

வளி நிலைப் பொருள். பனியாகவும் புகையாகவும் இருக்கும்.

81. ஆவியை எவ்வாறு நீர்மமாக்கலாம்?

வெப்பநிலை மாறாமல் அழுத்தத்தை அதிகமாக்கி இதை நீர்மமாக்கலாம்.