பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/36

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

34அலகு மீ/வி. விரைவு = பொருள் கடந்த தொலைவு/எடுத்துக் கொண்ட நேரம் இது அளக்கக் கூடியது.

3. நேர்விரைவு என்றால் என்ன?

ஒரு பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி வீதம். குறிப்பிட்ட திசையில் ஒரு பொருளின் விளைவு. இது திசைசார் அளவாகும்.

4. முடுக்கம் என்றால் என்ன?

ஒரு துகளின் நேர்விரைவில் ஒரு வினாடி நேரத்தில் ஏற்படும் மாற்றம். a = v-u/t மீ/வி². a- முடுக்கம், V-நேர்விரைவு, U-தொடக்க நேர்விரைவு. ஏவுகணைகள் விரைவில் முடுக்கம் பெறுபவை.

5. ஈர்ப்பு முடுக்கம் என்றால் என்ன?

புவிக் காந்தப் புலத்தில் ஒரு பொருள் தடையின்றி விழுவதால் ஏற்படும் முடுக்கம். இதன் மதிப்பு 9.80665 எம்எஸ்’.

6. ஆரவகை முடுக்கம் என்றால் என்ன?

வட்டப் பரிதியின் வழியே செல்லும் எத்துகளும் ஆரத்தின் வழியே வட்டமையத்தை நோக்கி முடுக்கங் கொள்ளும். இதுவே ஆரவகை முடுக்கமாகும்.

6. ஒருசீர் முடுக்கம் என்றால் என்ன?

இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் துகளில் நேர் விரைவு சமகால அளவுகளில் சம அளவு மாறுபடக் கூடியதாக இருக்கும். இவ்வகை முடுக்கமே ஒருசீர் முடுக்கம்.

7. முடுக்கி என்றால் என்ன?

அணுவினைகள் உண்டாக மின்னேற்றத் துகள்களை அதிக ஆற்றல் பெறுமாறு செய்யுங் கருவி.

8. ஏற்பி என்றால் என்ன?

அரைகுறைக் கடத்தியில் (ஒருவழிக் கடத்தியில்) மாசாகச் சேர்க்கப்படும் பொருள்.

9. இயக்கம் என்றால் என்ன?

ஒரு பொருள் நிலையாக இல்லாமல் தொடர்ந்து இடம்