பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/98

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

96ஒரு தொகுதியில் அயனிகளை உண்டாக்கவும் அயனி யாக்கவும் தேவைப்படும் ஆற்றலைக் கொண்ட கதிர்வீச்சு.

115. வெப்ப அயனி என்றால் என்ன?

மினனேற்றத்துகள். வெண்சுடர் பொருளினால் உமிழப் படுவது.

116. கோல்ராச்சு விதி யாது?

அயனிவயமாதல் நிறைவுறும் பொழுது, அயனிகளின் கடத்தும் திறன்களின் கூட்டுத்தொகைக்கு மின்பகுளியின் கடத்தும் திறன் இணையானது. இந்நிகழ்ச்சி ஒரு பொருள் சிதையும்பொழுது ஏற்படுவது.

117. வெப்பமின்னிரட்டை என்றால் என்ன?

சீபெக் விளைவு அடிப்படையில் அமைந்தது. வெப்ப நிலைகளை அளக்கப் பயன்படுவது.

118. சீபெக் விளைவு என்றால் என்ன?

வேறுபட்ட இரு உலோகக் கம்பிகள் சேர்ந்த சந்திகளை வெவ்வேறான வெப்பநிலைகளில் வை. இப்பொழுது அவற்றின் சுற்றில் மின்னோட்டம் நிகழ்கிறது. இவ்வெப்ப மின்னோட்ட நிகழ்ச்சியே சீபெக் விளைவு.

119. இதை யார் எப்பொழுது கண்டறிந்தார்?

சீபெக் என்பார் 1826இல் கண்டறிந்தார்.

120. முதல் மின்விளக்கை அமைத்தவர் யார்? எப்பொழுது?

தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், 1879இல்

121. மின்விளக்கில் நடைபெறும் ஆற்றல் மாற்றம் என்ன?

வெப்ப ஆற்றல் ஒளியாற்றலாகிறது.

122. மின்விளக்குகளின் வகைகள் யாவை?

1. இழைவிளக்குகள் - குமிழ் விளக்குகள்.

2. இழையிலா விளக்குகள் - ஆவி விளக்கு.

123. ஆவி விளக்குகளின் பல வகைகள் யாவை?

படிகக்கல் அயோடின் விளக்கு, ஒளிர்குழாய் விளக்கு, பாதரச ஆவிவிளக்கு கரிப்பிறை விளக்கு.

124. ஆவிவிளக்குகளின் நன்மைகள் யாவை?

1. குறைந்த மின்செலவு 2. கருநிழல் ஏற்படாமை. 3. குளிர்ச்சி.