பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-கணிதம்.pdf/118

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

116

மெய்யெண் கணம் என்றால் என்ன?

குறி R. வீதமுறு எண்கள் வீதமுறா எண்கள் ஆகியவற்

றின் சேர்ப்புக் கணம். கூடுகை (combination) என்றால் என்ன? கொடுக்கப்பட்ட பொருள்களின் கணத்தின் உட்கணம். எ-டு. ஒரு வகுப்பில் 15 மாணவர்களும் 5 புத்தகங்கள் மட்டும் இருப்பதாகக் கொள்க. இப்பொழுது ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் 3 மாணவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். இது நிகழும் வழிகளின் எண்ணிக்கை 15 லிருந்து 3 கூடுகைகள், 15: 3: 2 அல்லது 455 வெற்றுக்கணம் என்றால் என்ன? உறுப்புகள் இல்லாத கணம். 0க்குக் கீழுள்ள இயல் எண்களின் கனம்.

{m: meN; m < 0) = 0 அடுக்குக் கணம் என்றால் என்ன? ஒரு கனத்தின் எல்லா உட்கணங்களையும் உறுப்புக ளாகக் கொண்ட கணம். இதன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒரு கணமே.

தகுஉட்கணம் என்றால் என்ன?

В = {1,2,3,... 10)

A= {2,4,6,8,10). குறியீடு AEB

பகா எண்களின் கணம் என்றால என்ன?

(2,3,5,7,11,13,17,1923:29...) ஒர் எண்ணின் பகாக் காரணிகள் அதனுள் துல்லியமாக வகுபடும் பகா எண்களே. எ-டு. 45இன் பகா எண் காரணிகள் 3.35 (45 =3x3 +5) . ஒவ்வொரு முழு எண்ணும் பகா எண் காரணிகளைக் கொண்ட தனித்த கணத்தைக் கொண்டது. சேர்ப்புக் கணம் என்றால் என்ன?

குறி U. இரண்டிற்கு மேற்பட்ட கணங்களின் எல்லா

உறுப்புகளும் சேர்ந்த கணம்.

A= (2,4,6), B = (3,69) என்றால் பின் AUB= (2,3,4,69)

வென்படம் என்றால் என்ன?