பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/141

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

139

இதயநோய்கள், பிறவி 67–68 இதயநோயறி அணுகுமுறைகள் 64 இதயம், இலக்கணம் 50

இதயம் கருவில் துடித்தல் 52 இதயம் கருவில் தோன்றுதல் 52

இதயம், தசைஇயக்க 50 இதய மின்வரையம் 63 இதய மின்னலை வரைபடம் 63 இதய மீச்சோர்வு 65 இதய முடுக்கி 63 இதயவரைவி 63 இதய வரைவியல் 15 இதய வரைவு 62 இதயவியல் 15 இதயவலி 66 இதயவலி, முதல்உதவி 66

இதயவலித் தடுப்பு முறைகள் 66 இதயவலிப் பண்டுவ முறைகள் 66 இதயவிரிவு 52 இதய வெளியுறை அழற்சி 65 இந்தியாவில் மாற்று அறுவை 59 இப்போகிரடிஸ் 14 இப்போகிரடிஸ் உறுதிமொழி 14 இயல்பு இதயம் அகற்றல் 59

இயல்பூக்கம் 108 இயற்கைத்தடுப்பு ஆற்றல் 101 இயார்வே அருஞ்செயல் 50 இயோ அருஞ்செயல் 58 இரசவாதம் 22 இரவு சிறுநீர்க்கழிவு 92 இராண்ட்ஜன் 34 இராபர்ட் பர்க்காட் 132 இராபர்ட் காச் 邯20

இராபர்ட் சிராஸ் அருஞ்செயல் 57

இராமச்சந்திரன், ஆளுநர் 76

இரைபபைத் திறப்பு G2 இரைப்பை நோக்கி 46 இல்பொருள் தோற்றம் 116 இல்பொருள்தோற்றி 竹7 இல்யா இலிக் 120 இல்லாள் பழுதுமுழங்கால் 89 இலக்கு மூலக்கூறு 95 இலட்விக் ரேன் 57 இலாடவடிவச் சிறுநீரகம் 89 இவனோசுகி 72 இறப்பு S8 இறப்பு வீதம் S9 இறப்பு வீதம் கணக்கிடல் 99 இறுகுநோய் 92 இன்னாட்டம் 106 இனவளமின்மை ஆய்வு 94 ஈளைநோய் 81 உச்சி வரைவியல் 15 உட்கூறியல் 15 உட்கூறியல் வகைகள் 15-16 உடல் பருமன் வாய்பாடு 70 உடன்கொல்லும் நோய் 78 உணர்வகற்றல் S9 உணர்வகற்றிகள் 39 உணர்வகற்றியல் T. உணர்வகற்றுநர் 39 உணவு நஞ்சு 36 உதட்டுப் பிளவு 89 உப்புநீர் S$ உயர்குருதி அழுத்தம் 55 உயர்குருதி அழுத்தத் தீமைகள்55-56 உயிர் எதிர்ப்பிகள் 103 உயிர் எதிர்ப்பு வாழ்வு 103