பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/53

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

51


5.::இதயக் குருதிக்குழாய்கள் யாவை?

இட இதயத்தமனி, வல இதயத்தமனி.

6.::இதயத்திலிருந்து உடலின் பல பகுதிக்கும் குருதியை எடுத்துச் ::::செல்லும் குருதிக் குழாய்கள் யாவை?

தமனிகள்.

7.::தமனிகளில் பெரியது எது?

பெருந்தமனி.

8.::உடலின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் இதயத்திற்குக் குருதியைக் ::::கொண்டுவரும் குழாய்கள் எவை?

சிரைகள்.

9.::சிரைகளில் பெரியவை எவை?

மேற்பெருஞ்சிரை, கீழ்ப்பெருஞ்சிரை.

10.:மேற்பெருஞ்சிரையின் வேலை யாது?

உடலின் மேற்பகுதிகளிலிருந்து இதயத்திற்குக் குருதியைக் ::::கொண்டு வருவது.

11.:கீழ்ப்பெருஞ்சிரையின் வேலை என்ன?

உடலின் கீழ்ப்பகுதிகளிலிருந்து குருதியைக் கொண்டு வருவது. ஒர் குருதிக்குழாய் தமனியா சிரையா என்று எப்படி கண்டறிவாய்? குருதி துள்ளித் துள்ளி வந்தால் தமனி: ஒரே சீராக வந்தால் சிரை. தமனியில் திறப்பிகள் இல்லை; சிரையில் உண்டு. ஏன்? தமனியில் அழுத்தம் அதிகம். ஆகவே திறப்பிகள் இல்லை.

சிரையில் அழுத்தம் குறைவு. ஆகவே, திறப்பிகள் உண்டு.

தமனிகளையும் சிரைகளையும் இணைக்கும் நுண்ணிய குழாய்கள் யாவை?

தந்துகிகள்.

இதயத்தின் அறைகள் யாவை? 1. மேலறை : இட மேலறை, வல மேலறை. 2. கீழறை : இடக்கீழறை, வலக்கீழறை. ஈரிதழ்த் திறப்பி என்றால் என்ன?