பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/13

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
11

செயற்கை நிலாவிலுள்ள விலங்குகள் மற்றும் வான் வெளி வீரர்களின் இதயத்துடிப்பு, குருதியழுத்தம் முதலியவற்றை வானொலிக் குறியீடு மூலம் அறிதல்.

21. புவிவெளி உயிரியல் என்றால் என்ன?

புவிக்கு அப்பாலுள்ள கோள் உயிரிகளை ஆராயுந்துறை. வானவெளி அறிவியல் என்னும் பரந்த அறிவியலோடு தொடர்புடையது.

22. உருவியல் என்றால் என்ன?

ஒர் உயிரியின் உருவத்தை ஆராயுந்துறை. புற உருவியல் அக உருவியல் என இருவகை.

23. பருவ இயல் என்றால் என்ன?

பருவ நிலைகளில் தாவரங்கள் தாக்குறுவதை ஆராயுந் துறை. குறிப்பாகக் பூக்கள் பூத்தல், பறவை முதலியவை இடம் பெயர்தல் ஆகியவைபற்றி ஆராய்வது.

24. நுண்ணுயிரி என்றால் என்ன?

வெற்றுக் கண்ணுக்குத் தெரியாத உயிர். எ.டு. அமீபா, கிளமிடோமோனாஸ்.

25. நுண்ணுயிரி இயல் என்றால் என்ன?

நச்சுயிர், குச்சி வடிவ உயிர் ஆகியவற்றை ஆராயுந்துறை.

26. கதிரியல் உயிரியல் என்றால் என்ன?

உயிரிகளில் கதிர்வீச்சின் விளைவுகளை ஆராயுந்துறை உயிரியியலின் பிரிவு.

27. கதிரியல் மரபணுவியல் என்றால் என்ன?

கால்வழியால் கதிர்வீச்சு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் மாற்றங்களை ஆராயுந்துறை.

28. உயிரியலின் ஒரு பிரிவு. புவி உயிர்பரவியல் என்றால் என்ன?

இவ்வுலகில் தாவரங்களும் விலங்குகளும் பரவி இருப்பதை ஆராயுந்துறை.

29. உயிரியல் அளவை என்றால் என்ன?

உயிரியலைப் புள்ளி இயல் முறையில் ஆராய்வது. உயிரியல் பயனியல் (பயானிக்ஸ்) என்றால் என்ன? உயிரியின் செயல்களை ஆராய்ந்து, அவ்வராய்ச்சியின் அடிப்படையில் உருவாகும் நெறிமுறைகளைக் கணிப்-