பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/44

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

42


தாம் செய்த கனி ஈக்கள் வாயிலாக கண்டறிந்தார்.

15. பரிமாற்றக் கலப்பு என்றால் என்ன?

பெற்றோரின் பாலினால் குறிப்பிட்ட பண்பின் மரபுரிமை பாதிக்கப்படுகிறதா என்பதை ஆய்வது.

16. திசுவியல் என்றால் என்ன?

திசுக்களை ஆராயுந்துறை.

17. திசு என்றால் என்ன?

குறிப்பிட்ட வேலையைச் செய்யும் கண்ணறைகளின் தொகுதி. ஒரே அமைப்புள்ளது. தூண்டலுக்கேற்ற துலங்களைத் தெரிவிப்பது. எ-டு தசை.

18. நம் உடலிலுள்ள ஐவகை திசுக்கள் யாவை?

1. மேல்படலத்திசு - புறத்தோல், வாய், சுரப்பி.
2. தசைத்திசுகள் - வரித்தசை, வரியில்லாத்தசை.
3. தாங்குதிசுகள் - இணைப்புத்திசு, எலும்புத்திசு.
4. நரம்புத்திசு - மூளை நரம்புகள்
5. நீர்மத்திசு - குருதி.

19. திசு வளர்ப்பு என்றால் என்ன?

தகுந்த ஊடகத்தில் கண்ணறைகள், திசுக்கள், உறுப்புகள் ஆகியவற்றைப் பேணல்.

20. திசுக்களின் பொதுவான வேலைகள் யாவை?

1. தாங்குதல் அளித்தல்
2. பாதுகாப்பு அளித்தல்
3. இயக்கம் அளித்தல்
4. தூண்டலுக்கேற்ற துலங்கலை உண்டாக்கல்.
5. ஊட்டப்பொருள்களையும், கழிவுகளையும் எடுத்துச் செல்லுதல்.

21. இணைப்புத்திசு என்றால் என்ன?

தாங்குதல், பாதுகாப்பு, பழுதுபார்த்தல் முதலிய வேலைகளைச் செய்வது. தோலுக்குக் கீழ் உள்ளது.

22. கொழுப்புத்திசு என்றால் என்ன?

திசுக்களில் ஒரு வகை. இதில் வெண் கொழுப்பு அல்லது மாநிறக் கொழுப்பு உண்டு.

23. உயிர்வளிக்குறை என்றால் என்ன?