பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/131

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

129


4. மயக்க மருந்து.

145. போர்னியால் சாராயம் என்றால் என்ன?

ஒளி ஊடுருவக் கூடிய வெண்ணிறத் திண்மம். செயற்கைச் சூடமும் நறுமணப் பொருளும் செய்யப் பயன்படுவது.

146. தூய்மைப்படுத்திய ஸ்பிரிட்டு என்றால் என்ன?

எத்தனால். இது பெருமளவில் நொதித்தல் மூலம் செய்யப்படுவது. இதில் 95% மேலும் எத்தனால் இருக்கும்.

147. ஆற்றல் ஆல்ககால் என்றால் என்ன?

ஆல்ககாலுடன் பெட்ரோலைச் சேர்த்துச் செய்யப்படும் கலவை. உந்துவண்டி எந்திரங்கள், ஏவுகணை எந்திரங்கள் ஆகியவற்றின் எரிபொருள்.

148. தனி ஆல்ககால் பயன்கள் யாவை?

இது எத்தைல் ஆல்ககால். கரைப்பான். பெட்ரோலுடன் சேர்த்துத் திறன் ஆல்ககால் செய்யவும் மருந்துகள் செய்யவும் பயன்படுவது.

149. ஸ்பிரிட் என்பது யாது?

இது மெத்தனால் கலந்தது. ஓர் ஆய்வக எரிபொருள்.

150. இதன் இருவகைகள் யாவை?

1. மெதிலேறு ஸ்பிரிட் 2. வடித்துப் பகுத்த ஸ்பிரிட்

151. தனி ஆல்ககாலைப் பெறுவது எவ்வாறு?

வடித்துப் பகுத்த ஸ்பிரிட்டு. 95% ஆல்ககால். இதைச் சுட்ட சுண்ணாம்புடன் சேர்த்து மேலும் வடித்துப் பகுக்கக் கிடைப்பதுவே தனி ஆல்ககால்.

152. மீத்தைல் ஆல்ககாலின் பயன்கள் யாவை?

வேறுபெயர் மெத்தனால், கரைப்பான். பிளாஸ்டிக் மற்றும் மருந்துகள் தயாரிக்க.

153. மெதிலேறு சாராயத்தின் பயன் யாது?

மெத்தனால் சேர்ந்த ஈத்தைல் ஆல்க்கால். எரிபொருள்.

154. மெத்திலின் நீலம் என்றால் என்ன?

கரையக்கூடிய ஆழ்ந்த நீலச்சாயம். ஆய்வகங்களில் சாயமேற்றிகள்.

155. இரு மீத்தைல் ஈதர் என்றால் என்ன?

வே.9