பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/144

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

142


நிலைகாட்டி அல்லது நிறங்காட்டி.

280. பினைலித்தீனின் பயன்கள் யாவை?

இது ஒரு நிறமற்ற நீர்மம். செயற்கை ரப்பரும் பிளாஸ்டிக்குகளும் செய்யப் பயன்படுவது.

281. நிறமிகள் என்பவை யாவை?

வண்ணக் கூட்டுப் பொருள்கள்.

282. இவற்றின் வகைகள் யாவை?

1. உயிரியல் நிறமிகள் - பச்சையம், பசுங்கணிகம், நிறக்கணிகம் (ஒளிச்சேர்க்கை ).
2. வேதிநிறமிகள் - கருங்கரி, குரோமியம் ஆக்சைடு, பெரிக ஆக்சைடு. ரப்பருக்கு நிறம் தரும் பொருட்டும் அதன் பண்பை உயர்த்தும் பொருட்டும் சேர்க்கப்படுபவை.

283. ஃபுளோரோசின் என்றால் என்ன? பயன் யாது?

கறுப்புச் செந்நிறக் கரிமச் சேர்மம். தாதுக் கரைசலில் கரைந்து செறிவான பசிய ஒளிர்வைத் தரும் நீர்மத்தை அளிக்கும் சாயங்களில் நிலைக்காட்டி.

284. கேலிகக்காடி என்றால் என்ன?

ஒரு நீர்மூலக்கூறிலுள்ள நிறமற்ற படிகம். நொதித்தல் மூலம் டேனின்களிலிருந்து பெறப்படுவது. மைகள் செய்யப்பயன்படுவது.

285. நாற்றம் நீக்கிகள் என்றால் என்ன?

நாற்றத்தைப் போக்கும் வேதிப்பொருள்கள். எ-டு. பினாயில், பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டு.

286. உப்பு நீக்கல் என்றால் என்ன?

குடிநீர் பெற அல்லது சாகுபடி செய்யக் கடல்நீரிலிருந்து உப்பைப் போக்குதல்,

287. டோலுடைன் பயன் யாது?

சாயங்கள் செய்ய.

288. தையோமின் என்பது யாது?

கறுப்பு மாநிறத் தையமின் வழிப்பொருள். நுண்ணோக்கியில் கரைபொருள்.

289. ரசீமிகக்காடி எதில் உள்ளது.