பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/156

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

தனி ஆல்ககால் தனிம அளவையியல் தனிம இணைவு தனிமப் பண்புகள்

தனிமம்

தனிம வகை தனிம வரிசை அட்டவணை

தனிம வரிசை அட்டவணைச் சிறப்பு

தனிம வரிசை விதி தனிம வேதியியல் தாங்கு கரைசல் தாங்கு கரைசல் பயன்கள்

தாது

தாதுக்கூளம்

தாமிரம்

தாமிர சல்பேட் காய் நீர்மம் தாவர எண்ணெய் தாள் செய்தல் தாள்நிற வரைவியல் திண்ம வேதியியல் தீக்கல் தீப்பொறி உலோகக் கலவைகள் தீயணைப்பான்

தீவளி துத்தநாக ஆக்சைடு துத்தநாகக் கார்பனேட் துத்தநாகக் குளோரைடு

துத்தநாகச் சல்பைடு துத்தநாகச் சல்பேட்

துத்தநாகச் சல்பேட்டின் பயன்கள் துத்தநாகத் தாது துத்தநாகப் பயன்கள் துத்தநாகப் புளோரோ சிலிகேட் துத்தநாகம் பூசல் துப்புரவ்ாக்கிகள் துருப்பிடித்தல் தூய்மைப்படுத்திய ஸ்பிரிட் தூய்மையாக்கல் தெள்ளளவுமானி தெளியவைத்து இறுத்தல் தேய்த்தல்

தேய்ப்புக்கல்

138

110

91

109

109

71

71

72

72

71

71

71

71

71

37

139

41

129

35

28

32

$4

103

154

தேய்ப்புப் பொருள்கள் தேய்ப்புப் பொருள்கள் பயன்கள் தேய்ப்புப் பொருள்கள் வகைகள் தேலியம்

தேளிரும்பு தையோமின் தொகைசார் பண்புகள் தொடுவேற்றுருமை தொல் படிவ எரிபொருள் தொழில்நுட்ப வேதியியல் தொழிற்சாலை வேதியியல் தொற்று நீக்கி தோய்த்தல்

தோரியம் நடுநிலையாக்கல் நடுநிலையாக்கி நவச்சாரம்

நற்கலவை நறுமணச் சேர்மம் நாகமுலாம் பூசுதல் நாகார்சுனர் நாணய உலோகங்கள் நாப்தலீன்

நாப்தா

நாரத்தைக் காடி நாற்றம் நீக்கிகள்

நிக்கல் நிக்கல் அசெட்டேட் நிக்கல் கார்பனேட் நிக்கல் சல்பேட் நிக்கல் முலாம் நிக்கல் வெள்ளி நிக்கோடின்

நிமிளை

நியான்

நியோடைமியம் நியோபியம்

நிரப்பி

நிலக்கரி

நிலக்கரித் தார் நிலக்கரி வகை நிலக்கரி வளி நிலை இறக்கம்

135

139

142

88

88

89

89

89

89

140

124

99

75

88

140

136

136 136 136

36