பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/55

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

537. காடியும் காரமும்

1. காடி(அமிலம்) எனறால் என்ன?

புளிப்புச் சுவையும் அரிக்குந் தன்மையும் பூஞ்சுத்தாளைச் சிவப்பாக்கும் தன்மையும் கொண்டது.

2. பொதுவான மூன்று காடிகள் யாவை?

அய்டிரோ குளேரிகக் காடி, கந்தகக் காடி, நைட்ரிகக் காடி

3. காடியின் இரு வகைகள் யாவை?

1.கனிமக்காடி - கந்தக அமிலம். 2. கரிமக்காடி - பினாயில்.

4. கனிமக்காடி என்றால் என்ன?

கனிம உப்பைக் கொடுப்பது. கந்தக் அமிலம்.

5. சல்பேட் கரிமக்காடி என்றால் என்ன?

கரிமச் சேர்மம். உப்புமூலிக்கு முன்னணுவை ஈனுவது. எ-டு பினால்.

6. கரிம உப்பு மூலி என்றால் என்ன?

ஒரு தனி இணை மின்னணுக்கள் பெற்றிருக்கும் அயனி அல்லது மூலக்கூறு. ஒரு முன்னணுவோடு இணைய வல்லது.

7. கார உப்பு என்றால் என்ன?

இயல்பான உப்புக்கும் அயடிராக்சைடு அல்லது ஆக்சைடுக்கும் இடைப்பட்ட பொருள். எ-டு அய்டிரோ ஆக்சியுப்பு.

8. காடிமை என்றால் என்ன?

புளிப்புத்தன்மை.

9. காடிமை மாறிலி என்றால் என்ன?

காடிப் பிரிகை மாறிலி. பிரிகை வினையின் நடுநிலை மாறிலி.

10. காடிப் பகுப்பு என்றால் என்ன?

காடி வாயிலாக நீரால் பகுத்தல்.

11. காடிமானி என்றால் என்ன?

ஒரு சேமக்கலத்திலுள்ள மின்பகுளியின் ஒப்படர்த்தி காணும் நீர்மானி.