பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/57

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

43 இதிகாசக் கதாவாகக் லான், "இப்பன் வகித்தில் உலகத்தின்: .. இன்க்சு அம், மன்னுயிர் ஒம்பவும் ஒரு விசேட புருடன் குடரின் சம்பந்தமின்கிப் பொன்மயமான முட்டையின் தோன்து வான்” என்று கூறினன். இல்து இங்கினமாக முன் மணி பல்லவத்தில் உயிர்த்ேத ஆயுக்திான் சாவகாடு சென்று தருமஞ்செய்ய வேண்டுமென்ற சிக்தனையோடு, தன்னக் குழங்கைப்பருவத்தில் பாலூட்டிக் காத்த பன்னை கினேந்து கொண்டே உயிர்துறக்காணுதலின்; உயிா உடம்பைவிட்டு நீங்குங்காலத்து, அசனுல் யாதொன்று பாவிக்கப்பட்டது, அஃது அது வாய்த்தோன்று மென்ற திணிவின்படி(மண்முக முனிவன் கூறியவாறு சாவககாட்டில் அவ்விசேட பசுவின் இருவயிற்றில் உலகுய்யத்தோன்றி, உதய சூரியன்போல் உதித்தனன். அவன் உதித்தகாலம் புத்தன் திருவவதாச காலமாகிய வைகாசி மாதத்துச் சுத்த ஆர்ண்னகப்ாகுக் அவன் உதிக்க அம்முகூர்த்தத்தில், சூரிடிலும் சத்திாலும் தியைருமல் ஒளிமிகுந்து விளங்கின; கேத்திாங்கள் கன் னெறியிலே யியங்கின; வானம் பொய்யாது மழைபெய்தது; நிலமுழுதும் செழித்து விளங்கின; உயிர்களெல்லாம் துன்பு மின், வார்க்கன, காற்று வலஞ்சுற்றி விசிற்று, இசைகள் , قي :: - மிகக்க ؟ .... . . . . ی: ، م. م. م.: : و م. . . . * AAAAAA AAAA S00 S00 T SAAAAA AAAA AAAA AAAAS AAAAA AAAA TTTAS 00kk k , : -- -- o - + - و به بی. سی. در پم - ۰ پیم கைன்ே, வாழ்க்கனர்; புலியும் பவும் ஒரு துறையில் r --, در ادامه میی - - - --- w - - - * ர்ே பருகி கிளியும் பருக்தம் ஒருகூண்டில் உறைந்தன; w ~. --- --- ro - - *... -- ob o * டி ல், துரு,ே ஊமை, செவிடு முதலிய அங்கஹமீனர்கள் 4. - حي - * - - . び} • - பூமியில் பிறவாகிருத்தனர்; பசுக்கள் கன்றுகளே பூட்டிக் கலங்கள் கரம்ப பாலேச்சொரிந்தன; பறவைகள் அயல்நாடு

  • .

செல்லாது தத்தம் இருப்பிடங்களிலேயே இசையுண்டு