பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/69

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

} புகழ்ந்து கூறிஞன், ஆத்திரன், மனசேக்கோண்டிக் தன் துடைய பழைய உடம்பின்னன்புசன்க்கண்டு ஆச்சரியமும் தக்கமும்கொண்ே மயங்கி"கின்றன். - ஆத்தின் நோக்கி இச்செய்திகன் உரைத்த வே திலகை, பின்பு மணிமேகலையை நோக்கிக் கூறத்தொட்ங் “மணிமேகலாய்: உனது பிறப்பிடமாகிய காவிரிப் பூம்பட்டினத்தைக் கடல்கொண்டது; அதற்குக் காானத் தைக் கேட்பாயாக; சில காட்களுக்கு முன்னர் காவிரிப்பூம் பட்டின. தாசன் கிள்ளிவளவன், ஒருநாள் சோலையில் காக ாட்டாசன் வாைவணன் மகள் பீலிவளே என்பாளே எதிர்ப் பட்டுக் காகலித்துக்காக்கருவ மணஞ்செய்து, அவளுடன் அச்சோலையில் ஒரு சகம் வரை வர்முக்கிருந்தனன், பீவி வண், ஒருகான் அாசனிடம் சொல்லாது கன்னிடம்,சென்று விட, அசசன் வருக்கி அவளே எங்கும் தேடியும் காஞ والتي يق முக்காலமு.ணர்ந்த ஒரு சாசனாைக்கண்டு வினவினன். சார னர். அவளே இப்போது கான் கண்டிலேகுயினும் அவன் இன்னவென். முன்னரே அறிவேன்; அவள் இனி உன்னி டம் வசமாட்டாள்; உனக்கு அவள் வயிற்றிற் பிறக்கும் மகனே உன்னிடம் வருவான்; நீ இதுபற்றி வருந்தாதே; இவ்வருத்த மிகுதியால் இங்ககாத்தில் தொன்.அதொட்டு கடன்கிவரும் இந்தி விழாவை கடத்துதற்கு மறந்து விடாதே இத்தி விழாச் செய்யாது தவறுமாயின் மணிமே க ைதெய்வத்தின் சாபத்தால் உன் ஏகாத்தைக் கடல்வங் 兹 3. 求 في جم - - y به بیمار விதிப்பது சப்பாதி’ எனச் சொல்லிப் போயினர்; அக்காள்