பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/13

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


.' ஜங்குறுஆாறு மூலமும் பெருளை வணங்குகின்ருர், ஏனேரச-விர்ப்பன்மையும் இது செய்து உய்கற்பொருட்டு. கேரிசை யாசிரியப்பா. நீலமேனி வாலிழை பாகத்(து) ஒருவ னிருதாணிழற்கீழ் மூவகை யுலகு முகிழ்த்தன முறையே. இது வாழ்த்துக் கூறியது வாழ்த்து, வணக்கம், போருளியல்புரைத்தல் என்ற வாழ்த்துவகை மூன்றனுள், போருளியல்புரைத்தல்: உரை :-நீலநிறம்ான இருமேனியினேயும், வாலிய இழையினையுமுடைய உமைகங்கையைத் தன் கூருகவுடைய ஒப்பற்ற சிவபெருமானுடைய இாண்டாகிய திருவடிநீழற்கீழ் மூவகை யு ல கும் முறையே கோன்றி நிலவுவவாயின. ஆகலின், யாமும் அவ்வுலகருள்முதல்வனே வணங்கி அவன்து. தாணிழல் வாழ்க்கையைப் பெறுவேமாக என்றவாறு. உம்மை, முற்றும்மை. வாலிழை, அன்மொழித் தொகை வாலிழை, வாலியஇழை ; இது முத்துமாலேயுமாம். நீலமேனிக்கட் கிடந்து ஒளிசெய்யும் டோனிகல ளுகலின், வாலிழை எனப்பட்டது, மூவகை யுலகுமாவன : விண், பன், பாசலம் என்பன. உலகுகள் த ப்ருெரு கோடியின் மேற்பட விரிக்கனவாயிலும், மேல், கீழ், சடு என வகையால் ஆன்ரு ட் - ங் கு க லி ன் , மூவகை யுலகும் என்ருர், முகிழ்த்தல், கோன்றுதல், முறையாவது: பாகலத்து வ்ாழும் உயிர்கள் சாம் செப்த கல்வினைப்பயன் டி க + க ற்கு மண்ணுலகும், மண்லுலகத் துயிர்கள் அது செய்தற்கு விண்லுலரும் கொன்றிட முறையென்ப, حساسیس شستشسستنیس S SJJAAA SAAAA SAS SSAS SSAS -سي- - - - - - - - - - - مع... شمساس سیستم ، و * • ... R" ويسمى يې , , ,{4ججي. ن; ، தனிழல். கவிம்மன்-ராகிே -ைகு-ல கூவினபையின்