பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/28

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் 1:5. வித்திய வுழவர் நெல்லொடு பெயரும் பூக்களு லூரன் றன்மனை r & வாழ்க்கை பொலிக வென்விேட்டேம்ே. இதுவுமது ப-ரை:- தக்வி இல்லறமே நினைக் தொழுகிள்ை ; அவன்.பொதுமனையில் வாழ்க்கை யொழிந்து தன்டினேயிலே வாழ்வாகை எனவேட்டேம் யாங்கள். எறு. மேல் விாேதற்த வித்திய வுழவர் முன்பு விஃாந்த செறுவின் இநல்லொடு பெயது மென்றது பின்வரும் பரத்தையர்த்து வருவாய் பண்ணி அக் காலத்து உள்ராகிய பரத்தையிரோடு இன் க்ர்வ னென் பத்ாழ். பு-ரை:- ஆகனவினி வாழ்க் என்றும், ஆனிரைகள்: பால்வளம் சுரக்க என்றும், எருமைகள் பல மிகுக என்றும் தலைவி இல்லறமே கினைத்து ஒழுகினுளாக, யாங்கள் பின் விளைவு வேண்டி விதைத்தலைச் செய்த உழவர் முன்னே. விந்ேது.முதிர்ந்துள்ள நெல்லேக் கொண்டு.போதரும் பூக்கள். கிறைந்த ஆன், புறக்கொழுக்கம் தவிர்ந்து, தன்னையிலே. இருந்து விளங்குவாளுக எ ன விரும்பி டொழுகிவந்தேம், 8 ), சிறிதாகிய நீரைச் சின்னிர் என்பது போல, ! ப்ால் பல்' எனப்பட்டது. பகடு, எருமை. எருதிற்கும் பானேக்கு மாம். விக்கிய என்றும், பெயரும் என்றும் வக்க எச்ச வினேகட் கேற்புடைய சொற்கள் வருவிக்கப்பட்டன. களுது கல், கிறைதல். உழவர் பெயரும் ஊரன், பூக்களுலுசன் என இயைக்க, த்ெதிய சென்ற உழவர் நெல்லொடு பெயர்வர் என்னும் இக்கருத்து, அரிகான் மாறிய வங்க கைன் வ்யல், 'மறுகா லுழுத வீரச் சேதுவின், விக்கொடு சென்ற வட்டி பற்பல, மீளுெடு பெயரும் யா ைமூச்' (ார்.210) என்பத ைேடு ஒக்கிைற்றல் காண்க.