பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/39

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் 25 விண்யுடைய ஆசன் இவ்னத் க்ன்னுடன் கொண்டு செல்வா ஞகன்ன வேண்டியொழுகினேம் ೯: ೩. அறம், அறவினே. அறம் கனிசிறக்க” எனவே, அல்லது முற்றவும் கெடுதல் கொள்ளப்படுவ காயிற்று. உளேப்து, மேலே அப்யினையுடைய பூ; உளேப்பூ மருதின் ஒள்வூரின சட்டி ' (முருகு. 28) என்பதன் உ ைகாண்க. তেন্টেতে, பறவை. ஈண்டுக் கிளிகள் மேற்று. ' கிளிவளர் பூமருது' (சீவக. 5ே) என்ருர் தேவரும். இனி, இது கெப் தல் நிலத்துக் குரித்தாகக் கூறப்படும் ஒரு பறவை யென்றும், இதனைக் கொக்கென்பாகும் நாரை யென்பாரும் அன்ன மென்பாரு முளர்; இப்பெயர் ர்ேவாழ்பறவைக் கெல்லாம் பொதுவாய் வருமானுேம், கொக்கினங்காள், குருகினங்காள் என வேறுவேறு விளிக்கப்படுதலின், கொக்கு அன்றென் ஆம், கருங்கால் கூறப்படுதலின் நாரையும் அன்னமும் அன்றென்றும் துணியலாகும்” என்றும், ' இது வெண் னிற முடைமையால் வெள்ளாங்குரு கென்றும் வழங்கும் ” வெ: என்றும், இ. வை. அனந்தராமையர் கூறுவர். அது கருத் தாயின், ' எங்கில மருங்கிற் பூவும் புள்ளும்’ (தொல்காப். و مساس نتاس باب பொ. 19) என்பகளுல் ஈண்டு அமைத்துக்கொள்க. கிளேக்குரு t- ‘. . . . 球 : دا صید و ح . نہ -؟ - گ میسم 物 * * 沙 கிருக்கும் என்பதற்குக் கிளேக்க்ண் குருகுகள் தங்கி யிருக்கும் என்றல் பொருட் சிறப் பெப்தாமை யறிக. கொண்டனன் செல்க என்புழிக் கொண்டனன் என்பது முற்றெச்சம். எதிர்ப்பட்டபொழுேத வரைந்தா யென வுட்கொண்டு கற்புநெறி கின்ருள், தான் நுகர்தற்குரிய இன்பம் அறக்கான் அன்றி யெய்கா தென்பதனை புணர்ந்துளாள் என்பாள், அறம் கனி சிறக்க என்றும், அறவினையே செய்தொழுகு வாசைப் பாவம் பற்கு காயினும், பற்றுமாறு பிறர் பழி மொழி கூறினும் அஃது அவரைச் சாகாகலின், நனி சிறக்க என்றும் வேட்டான் என்ருள். அறக்கான் வருவதே இன்பம்” (குறள், 89) என்றும், அறனறிக் கொழுகும் அங்களுளனேத் திறனிலா செடுக்க திமொழி யெல்லாம், நல் 4