பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/72

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


49 விளக்கவுரையும் لما ترقيم. சேணிடைப் பிரிந்துவந்த உடனுறைகின்ற தலைமகற் தழ் புறத்தோழ்க்கமுள்தாகின்றதேன்.குறிப்பின் லுணர்ந்து இல்ம்கள் வேறுபட்டாளாக தோழி, அதனை யறியாது, “அவன் இட்னுறையவும் வேறுபடுகின்ற தென்ன? " என்ருட்கு இவள் சொல்லிய்து. - ப.-ரை ;-புனலாடு மகளிர்க்துப் புணர்ந்த துணையை உதவுகின்ற வேழத்தையுடைய ஊர தைலால், புனலாடும் பரத்தையர்த்த வேழம் செய்வனவெல்லாம் செய்வா னென் μάτιο, பு.-ரை :-மணலே யலேத்துக்கொண்டு போகரும் நீர்ப் பெருக்கின்கண், விரும்பிய வொள்ளிய தழையினே யுடுத்துப் புனலாடும் மகளிர்க்குப் புணர்துணையினைச் செய்யும் வேழம் நிறைந்த மூதூரினே யுடைய ஆரன் உடலுறைதலால், நம்மூரி னனே யாயினும், புறக்கொழுகுதலால், அல்ல யிைனன், காண் எ. று. ... • ‘ என்றது, ஊரனுயினும் ஊனல்லனப் ஒழுகுகலாற் முன், யான் ஆற்ருது மேனிவேறுபடுவே னுயினேன். எ. று. மணல்டு மலிர்கிறை பென்பது மணலாடு மலிர்கிறை யென கின்றது. மலிர்கிறை, நீர்ப்பெருக்கு, வினைத்தொகை மலிர்தல், கிறைதலுமாம்; இருக்கழி யோகம் இல்லிறந்து மலிா' (தற். 117) என்புழிப்போல. உடுக்கென்பது சொல் லெச்சம் . சொல்லெ னெச்சம் முன்னும் பின்னும், சொல்ல வல்ல் கெஞ்சுக வின்றே (தொல், சொல். 441) பொருளுணர்த்தன்றிச் சொல் வருவித்தல் கூடாது, பொருளுணர்ந்த பின்னர்ச் சொல் வருவித்தலாம் பெறப்படுவ தோர் பயனில்லை; ஆதலாற் சொல்லெச்சம் வருவித்தல் வேண்டாவாம், பிற எனின்:- சொற்முெட ரு ண் ர் ச் சி சொல்லா னன்றிப் பெறப்படாமையின், ஒருதலையான் வேண்டும் என்க' என்பர் பூ மாதவச் சிவஞானயோகிகள் (தொல், கு. விருத்தி).