பக்கம்:கணிப்பொறி அகராதி.pdf/9

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
கணிப்பொறி அகராதி
A

Aaraamthinai - ஆறாம்திணை : ஆசிரியர் அப்பண்ணசாமி. 1999-இல் தொடங்கப் பட்டு நன்கு நடந்துவரும் மின்னிதழ். அனைத்துச் செய்திகளும் இடம் பெறுகின்றன. இதிலிருந்து சில பகுதிகள் எடுக்கப் பட்டு நூலாகவும் வெளிவந்துள்ளன. இதழியலை இது ஆறாம் திணையாகக் கருதுகிறது. சென்னையிலிருந்து வருவது. சென்னை இண்டர் ஆக்டிவ் சர்வீஸ் வெளியிடுகிறது.

abacus - The counting frame having beads, the forerunner of computer and developed 2000 years ago. மணிச்சட்டம்: மணிகள் கொண்ட எண்ணும் சட்டம். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன் புனையப்பட்டது. கணிப்பொறியின் முன்னோடி.

கணிப்பொறி அகராதி.pdf

abend - Terminating a computer programme early due to an error. முடித்தல் : பிழை காரணமாகக் கணிப்பொறி நிகழ்நிரலை முன்கூட்டியே நிறுத்தல்.

abort - To cancel deliberately a procedure in progress நிறுத்து : இயக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு நடைமுறையைக் கட்டாயம் காரணமாக நீக்குதல்.

absolute address - The actual location in storage for a piece of data. தனிமுகவரி : ஒரு தகவல் துணுக்கிற்குரிய சேமிப்பிடம். தனி இனவரி என்றும் கூறலாம்.

absolute cell addressing - cell referencing, kinds of.

absolute code - A programming code using absolute address and operator. தனிக்குறிமுறை : தனி முகவரி யையும் செயலியையும் பயன் படுத்தும் நிகழ்நிரலாக்கும் குறிமுறை.

absolute error - The magnitude of deviation of a computation. தனிப்பிழை : ஒரு கணிப்பீட்டின் திரிபளவு.

absolute maximum rating - The machine's maximum