பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/38

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


శ్రీ கலீலியோஜீன்

அனுபவிக்கும் மிகப் பெரிய டேலஸ்கோப் தொலை நோக் கிக் கருவியே ஒரு முன்னோடியாக அமைந்தது.

அrவியோ கண்டுபிடித்த முதல் காணவியல் டெலஸ்

^డై

கோப் குழாய் இதுதான்் என்று நினைக்கு அதனைப் பார்த்த எல்லோரும் அவரவர்'கண்களை அலை விரிந்து ஆச்சரியப்படாமல இருக்க முடியும்?

பேண்பார் லண்ட் என்ற இடத்தில் இன்றை தினம் ஆ:ைத்துன்ன இருநூாது இங்குலம் .ன்ன அந்த ஆற்புதத் தொலை நோக்கி; வெற்றுக் கண்களைவி. பத்து லட்சம்

تجو

வானியல் கண்டுபிடிப்பு மேதை லீலி:ே வெனிஸ், நகரில் சில நாட்கள் தங்கி இருந்தார். ஆந்த ந

பினர்கள் ஆவிலியே இன் !. இக் கருவி

கனைக் கண்டு பாராட்டினார்கள், பிரமிக்கத்தக்க அவரது கணஇபிடிப்புகளைப் போற்றி, இவரை ஊக்குவிக்கி வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள்.

அதனால், அவர் பணியாற்றி வந்த பாதுவ கல்கலைக் கழல் பேராசிரிகர் பதவியை, இவர் உயிருள்ன் வரை வகிக்கலாம் என்ற உத்தரவை சட்டமன்றம் மூலமாக வெளியிட்டார்கள். அதே நேரத்தில் அவர் செய்து அந்த பணியின் போது பெற்று வந்த ஊதியத்தை இரண்டு மடங்காக அதிகப்படுத்தி வழங்கிட சட்டமன்றத்தினர் வழி செப்தரர்கள்.

விண்ணில் உள்ள விந்தைகளை விளக்கமாகக் கண்டி நிய தான்் கண்டுபிடித்தக்கருவின்ை; அவர் மிகச்சாதாரண மானதே என்று எண்ணின்ார். மேலும் பல கருவிகளை அறிய அதற்காக இடைவி-ாமல் உழிைத்து வந்தார்.

அலர் கண்டுபிடித்த டெலஸ்கேப் கருவி மூலமாக,ஒt பொருளை எட்டு மடங்கு பெரிதாகப் பார்த்தி. வழி கண்டார். பிறகு அதையே முப்பது மடங்குப் பெரிதாகப் ாேரிக்கும் கருவியாக மாற்றி அமைத்தார்.