பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/78

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


彎纖 கன்யோலிக

ஏன் ஊசலின் 20 அலைவு அலை To

| fiorit: i. |డి ಗ್ಲಿ! | * 了熊 ; ; இ. i. | 2. 38, இது மீ. . 3. 84 செ மீ, 4, செ.மீ. இ. 90 செ. பீ.

இத்த அ. உ ையிைல் 12 அனேகமாக மாறாத ண்ைணாக இருக்கும். ஊசலின் நீளம் அதிகரிக்க அலைவு தேரமும் அதிகமாகும். அலைவு நேரத்தின் வரிக்சம் நேர் விகிதத்தில் அதிகரிக்கிறது. - > ஊசல் விதி :

தனி ஊசலின் நீல மும், அலைவு நேரத்தின் வர்க்கமும் ஆ. இதேத்தில் ஒர் ஊசலின் நீளத்தை மாற்றாமல், ஆதன் வீச்சைக் குறைத்தும், இதிகரித்தும், அலைவு நேரம் கண்டு பிடித்தால், அலைவு நேரம் மாறுவது இல்லை. விதி: 2 -

ஊசலின் அலைவு நேரம் வீச்சைப் பொறுத்து மாறுவது இல்லை. ஒரே நீளமுள்ள ஊசல்களை அழைத்து அவற்றின் குண்டுகளின் எடைகளை மாற்றியும், உல்ோகத்தை பாற்றியும் அல்லவு நேரம் கண்டாலும் அலைவு தேரம் மாறுவது இல்லை. - விதி: 3 - . .

ஊசலின் அலைவு நேரம் இண்டின் உலோகத்தையோ, எடையையோ பொறுத்து மாறுவது இல்லை. ஊசலின் அலைவு நேரம் ஊசலின் நீளத்தைப் பொறுத்துத்தான்் மாறுகிறது எனச் சோதனைகள் விளக்குகின்றன. இதற்கு, ஆசவின் சமகாலத்துவம் என்று பெயர். கொடி ஊசல்: SEcoops PENDULUM: -

எந்த ஊசலின் இல்ைல; நேரம் இரண்டு நொடியாக உன்னதோ அந்த ஊசலுக்கு நொடி வில் என்று இெயகி அதன் நீளம் சுமார் நூறு செ.மீ. இருக்கும்.இது புவி ஈர்ப்பு இசைத்து ஏற்க மாறுபடும். . . . . . .

-o- .#