பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/113

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


95 宗:rig?gj@sự9@rı q@posso pogoșoiu segi (goo uso qi usurmoooo喻将领影 ��uri q'urigogoaeqørıs@s@ ₪ 09ố úgy torn ugi igg」ggs ]]ựseasong) i siri q'oo) uolo) @go - aeg, ' 'qøre 1,2 ugi 1989 'aegori llurgiãoāzēsīgogijos gjaso ‘uoso uso rī 199ā gysgog@) · · @ 11, o sog; * ufi Is río qfațegori | Jis sĩ giao ‘uori · 11ĝi o qp lụ· uri I q. No rī Ģ Ģ usē rī டிக ஒடிசூடு இ · @@ (gorn 0709 logos?· @ urn ogoffo li qi og do o Jari? isigħu uolgogiquo | • aeg) · · iurīgos o leo · @ sm 1909 (ug90919) paggggg so? yoo sɔsófico@ qørøstf)đi@gm flø09.uog) qi ugoqøqig) rugopo logo.H. quo uri un ugỡ gırı urııluga o 11o utraqarı „iff“T rī Ģ u@rīga uragiogao uga “JudījuqTq7ra * メ*メく、く • dogolurig) saloog o fil recoluri (In ri un uga 1:solugt o.liga o ugn

  • シダ**メ

(Jugoq919) qako• No.1 • ổ qødt谢 ori ugisigħaweg uasoğșqip & oport 穆 建·lustoqøs@o