பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/169

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


151 li asg) lạ9690) ·ń o ougođÐ qa * so 119.g) .us/9 ự so gangaso I on ra ra ga so o uso Il ding) olurn 'sū o ra· ĝi fo o affassố- - ự so un sogara@ffs i osaĵo y sg y ayos }}olimg)* Laers *{{form简føafgø每* 愛 ự sợ ơi so gioglo !loširi itogisayoff qoự9.ų919 · · · · · · aag) sēļūsąsre 18 • • • • luogogo@agoasosiyowaso s ugļos pays @(gay qisī1,919 · · · · Gig)ĒĢ Ģ Ģorto 19 luaț9 y Juago nyɔ so luogo daļo sąo so y uqo !

  • c

© urte) asoo (ĝi qi@ ₪ 19. gì suo “ ‘ uso y utwo o ul#{ (legaea) ự019

  • años, o IỆgs do qourag)ņaeg) topo19 ' • un sgî sïgî 110,9 ugļ9 ) # liqi o lyde

-ases:IỄgs 1 o@o.ungƆŋ 10090109919 qasi sĩ sầuayo ugļo g. ? uqi ? £

  • * qortio foto)o qo uzog) lạ9070)||1999 loĝ919

gowąo yoyo uqollqo u@ 07 o uso : qørn foto) q2.11-fo@1ņogito) 1999 logo 19 „uogo luogo : uaļo uso un o uso so ‘n’ ko