பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


įįfogo fɔ nu is? logo no ni aeg) įrngotsoaffe) · · · rig) auri o ffignora ga ti smuirm togs * * uito autuo į sovirno di 經.* & * * trụ • • „uo į šouaosiosos são Is gng) og on • • .ug, � „ugosyo qi osgi so -qig) și do possgriffey @@-@sooo @@ oË« ·og) un q'urig, geogrī£ško ovoï) (199~~); , pulong, ogą uo i gospodiejos@o murī£100 oo ooo : * įquos? -bisa oqo :��9ș1959 a9@ 4,9429119 : i rag-, gogorn ugi i ung» qio 4.0 ° selo q (0 € os to i u on so y uno : 1 vạo lựso diri o ga gi dio si ugi * i quaern stog gì tươi !reg; -ı Çm · · asoo (fi) sino leolite į„u on số sỹ lugn : Iu gì so o gwo qi qj uon wi ugi { (199-a) * (ng) & quo }喻图将与·母* 9litog-agou o· · @ seg o ño, o 1,919“ & 9 窦滔天将 玺ng,1) 984@@@4%零点定居。 '1- goog, * 189 · @ ₪ 13 | ftog) ~i (g ș4, og geg o fo o uşous * 1 r. o gisayo y so siop · I gs. Ģ Ģ quẹo (sayo , & sự9 uo &qo o