பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/41

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


H אף || jor

  • rmg) · @ * sy· · · ute 电g y点 与 - 日间g 定

· @ 19:3 (?)* * * uga garı sıği oặigi - apygiago ựggo ga o aeg* * qø so Jungo gỉ sử dụ9 - Ģi ago y dự9 gif@gogi -- · · iego, Viri osgi osgi - ąegs grī •rmg)身颂�{}}盘* * Jurso ự so gara sự - đã ra on to 本(īs1993卷(3)身* [[{s} gırı rio ĝiago - 11@ § 49 -ự999 GT seg(&O형9 .uayo ugų9 ĝi - s ugĚ qıf@1995. -1logo? uugi uuri uus - suuri (99) ·long · @ : ?· · · ugi oơi sự sụp - Ķī£ (no -ı o gỉ sợ sử* * 1890's luogo y se yo - uosioso orġl sí soo· o gi ugo ura - 1107 uso 4-aựgo• ajo• • 1,919 (nra gaso yo? - Gırı gio logo? 0) • •* * _1}{r} · Juga uri șigi - uso vari —i gj qosť · Mgoqi luogo g. uș - 11@giogo off niųņ9 so .ua/9 ĝi usē - suri 4s-i po as ‘ ’ ış919 uga uri 1107 - :.us?