பக்கம்:சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்.pdf/505

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

தாவரங்கள்

489

மேலும் இக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த புளுமேரியா அக்யூட்டிபோலியா (Plumeria acutifolia) என்ற சிறு மரத்தை ‘ஈழத்தலரி’ என்றழைக்கின்றனர். இது அமெரிக்காவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டு அழகுத் தாவரமாகத் தோட்டங்களில் வளர்க்கப்படுகின்றது.

நீரியம் ஒடோரம் என்ற இனத்திற்குக் குரோமோசோம் எண்ணிக்கை 2n = 22 எனச் சுகியூராவும்(1931), ஜியோ(Tjio)வும் (1948) கூறுவர். நீரியம் ஒலியாண்டர் என்ற இனத்திற்கு 2n = 16 எனச் சஷீகாஃப், முல்லர் (1937) என்போரும் கண்டனர்.