பக்கம்:தமிழர் கண்ட கல்வி.pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


* مع سنعه قناة معين، ك في سي ، ة الهند، تجعدة 3 نتج 'மின்ன்னும் மாசற்க் கற்றேனும் சீர்தூக்கின் - . . . تهُمُتعة 3 SeSA SAS A SAS A SAS SSAS SSAS یی یوم کی. ۲ 'மன்ன்னிற்கதருேன்சிறப்புட்ைய்ன் மன்னற்குத் தின்தேச மல்லிற் சிறப்பில்லு:கற்றேர்க்குச் *சென்றவிடமெல்லசம் சிறப்பு என்னும் வாக்குண்டாம் செய்யுளும், - ஆஆற்றவும் கற்றுக் ஆறிவுடைய ஆனது திறன்ச்யும் செல்லாத நாடில்லை-ஆத்தடு ' :ேவேற்றுநா:பாகா தயடியாம். ஆயினுல் . . . என்னும் பழமொழிச் செய்யுளும் சான்று பகரும். *** . ... : " : * ~. o - .." * - '3 - ఇ . :வள்ளுவர் கேள்வி si · · . . " : و ... سر تضامین ب

இக்ால்த்திலும் கற்றவர் சிலச்வெளியூர்க் 3. * ፳፮ யூர்க்குச் சென். ர்ேற்க்ளிலுள்ள நயமான கருத்துக்கள் எடுத்துக் கூறி. ல்ேரீலும் போற்றிப்படுவதையும், அங்கேயே கர்ட்கன. இலும் மாதக்கணக்கிலும் தங்கியிருப்பதையும் காம கன இன்சுக் காண்கிருேம். மேலும்.அவரிடம் ஒவ்வொ நீண்டும்.சென்று ள்ங்கள் ஊருக்கு வரவேண்டும் எங்கள் ருேக்கு வரவேண்டும்i என்று வேண்டி விண்ணப்பித்து. ன்ன்வ்ன்க்யும், விளங்கக் காண்கிருேம். எச்.செல்வ ஏங்வெளியூரில் போற்றப்புடுகின்ருர் ,ஒருவரு இன்தக் கருதியே கம்.திருவள்ளுஆகும்,கற்ருேர்க்கு டுேம் எவ்வூரும் தம்முடையன்வ்ே:அப்படியிருப்பதால் கல்வியை ஒவ்வொருவரும் சாகும் வரையிலும் படிக்காமல் o * - • o p * 3& சினங் க்கும் முடமைக்குக்தாத ஒனழ என்ன?. என்று சினங்கு இருக்கும் ஆ - * - ** リA 。 ー ஆக - 装2基a&事委 <乐器 $3. リA 。 .** o భ_j * : கேட்கின்ஞ் இக் சீஇக்ருேக்கித்த்திiறித்த்த்ற்ள் : 'శక్తే . r. ஐராமல்:என்.ஒருவன தன்த்" இங்ங்ண்ம் சென்ற இடமெல்லாம் அரசர்களால் போற்றப்பட்டு வந்தன்ை 59 சிறப்பொளி செய்யும் கல்வியல்லவர் பின்ன்கட்குப் பெரிய தொரு விளக்காகும். - };'* همهها . 。 * * حة مي کی۔ அரசர்க்கு அணிகலன் o பண்டைக் காலத்திலிருந்து கற்றறிருந்: அதுவே ஒரு தனி நாலாகப் ப்ெருகும்.ஃஇன் பற்றிய குறிப்புக்கள் சிலவற்றை மட்டும் க்ன்டுத்ர்லாம்: அக்காலத்தில் அரசர்கள் புலவர்களைக் தன்:ன்ரன்மகன யிலேயே இருத்தி ஆதரித்து வந்தார்கள். அப்ஜ்வர்ை. அவைக்களப்புலவர் என அழைப்யது வழக்கம்: ேேலும் அரசர்கட்குள் எவ்வரசன் மிக்கtiல்வர்க்ளின் இற்வைப் பெற்றும், அவர்களே ஆதரித்தும் இவ்ச்க்ள்ர்ன் ன்ேறின் ** جنة عيتين وتقنية هي: பட்டும் உள்ளானே அவனே சிறந்த அர்சகுக் கருகப்ப்ட் டர்ன். புலவரால் பாடப்பெருக அரசன் தாழ்ந்தவ்குகிக்கரு தப்பட்டான். தலையாலங்கானக்திச்செருiென்ற நெடுஞ் செழியன் என்னும் பாண்டியன்ன்ன் జౌజ్లోప్స్తోజే . கொல்லாது விடுவனேயாயின்ரீனின்க்ரீட்ேைப் புலவர்கள். பாட்ாது விடுவார்களாக என்று குள் உஇரத்ததாகப்(பும் 学” 遴 - - ↔ - * :: سياسي وايي پس میم تپه ح : f: wo கானூற்ருல் புலப்படுகின்றது. கண்ே நேர்க்கின் புல்வ்ர்' o • ser, • * * S AAAA SSAAAASSSSSSSSSe ee eSS eeS **。 கட்கிருந்த செல்வாக்கு-(கிரர்க்கி) இன்த்"tல்ப்ப்டும். w. மறைமொழி ex அரசர்கள் புலவர்களின் வாக்கை மறைமொழியாகக் (جہ . (வேதிவாக்காகக்) கருதிப் போற்றி வந்தார்கள். இவர்கள், அறின்றத்தும், ஆறிவுரையைக் கட்டுவதில்லை.இதுப் புலவ்ர் கோவூர்கிழார் வரலாற்ருல் நன்குனால்ாழ்.

  • -

بن ممة : ينفي: .. :يعة ؛ ب 蕊” . . . . . پی ۔ 4۔

      • 。ヤ - , ,*.

. ;iயேல்.: .3 శa - . تي -- ما بي 3. |- - - - : نع : J --" : فع : يع :: استان تا جایی ****

  • அரசர்கள் புலவர்கட்குச் .. *: ബ

- - - @ উবুন্টু :

2. : ی چas_٤: * غَیْرُيَدَيَّة. دِ.’’ * * * వ్రై மல்ல, இரண்டல்ல்ஃப்லிவர்த்ம் புல்iர்க்