பக்கம்:தொல்காப்பியம் பொருளியல் உரைவளம்.pdf/7

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


giri)ust

岑智、 ஒருபாற் கிளவி 露忍。 எல்லா உயிர்க்கும் 29. பரத்தை வாயில் 3 s), ஒருதலை உரிமை 3 i. வருத்த மிகுதி 喜多。 மனைவி உயர்வுங் 总3。 நிகழ்தகை மருங்கின் చీ క్షీ . இறைச்சி தானே 总括。 இறைச்சியிற் பிறக்கும் 36, அன்புறு தகுவன 37, செய்பொரு ளச்சமும் 38. கற்புவழிப் பட்டவள் 39. கிழவோள் பிறள்குணம் 至夺, தம்முறு விழுமம் 41. பொழுது தலைவைத்த 42. இரந்து குறையுற்ற 43 , உயர்மொழிக் கிளவி 4 4. உறுகண் ஒம்பல் 墨莎。 உயர்மொழிக் கிளவியும் 每台。 வாயிற் கிளவி 소 7. உடனுறை உவமம் 垒母。 அந்திமில் சிறப்பின் 49. மங்கல மொழியும் § 0. சினனே பேதைமை 教 I. அன்னை என்னை

5 2. ஒப்பும் உருவும் 53, இமையோர் தேஎத்தும்

  •  ! . இளம்பூரணர்

2. நச்சினார்க்கினியர்

3. வெள்ளைவாரணன்

உரைகள்*

f 器

(பக்க எண்)

°场 அள கல் கல்

မူ႕ႏိုင္ငံမ္ဘိဒါ့.. ༢འི་ཧྰུཾ་ཏྲྰཾ་ཧྰུཾ f;ཧྲོ །

கூடு జీ::

கி.அ گیتیه

flፖö ff

፳፮. Affጆ∞

శ్రీ frtør

இTத் ாகல்

联了密安 商厂兹品°

  1. § - 好了莎等

ாக.அ ifT F9ے/ mra: i) ា

អ៊ីវី ,៩ "ప్త క్ష

  1. " 2. Er site-so

醇了瓦、杏 鑫泛卤

厂万凸 町五剑

存r历免 ாசல்

శ్రీ: డ్రీ 「æ፰...

  1. To so. f::

ாசக மாசடி :ாநி2. ாடுஉ ΗΤΗ Φα ாடுக ாடுக ாடு.அ

ாகல் HTණූද්

落亨、 # : :

నీ శ్రీశ్రీః శ్రీడ్లశ

  • 岛羟。

ாகடு

  1. é; ॐ;

{ኽ ̈ á &

繆齒。蕊

፱፻፺፰ &ም

firs; so

  1. 了リ.く"

Tā శ్రీః

Fఃడ45

s"FS.

ாடு ாடுக் ாடுக.

ாதிடு

ாடுக

鳄冢蹈。

ரிசுஅ ாளல்