பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


X

மேற்கொண்டு. நிறைவேற்றினேன். அவற்றுள் இடம் பெற்ற மருததுவக் கலைச்சொறகள் பல அழகு தமிழில் பொருட் செறிவோடு அமைநதவைகளாகும்.

தமிழில வெளிவந்து கொணடிருக்கும் 'கலைக் கதிர் திங் களிதழில இடம பெறற அறிவியல கலைச் சொற்களையெல் லாம் பேராசிரியர் ஜி. ஆர் தாமோதான் அவர்கள் தொகுத்து 'அடிப்படை அறிவியல்’, 'பயனுறுஅறிவியல்"எனறபெயர்களில் நூலுருவில வெளியிட்டார்.இவை பொருளறிவைக் காட்டிலும் மொழித திறததுக்கு முதன்மை தருபவைகளாக அமைந்து விட்டதெனலாம. யுனெஸ்கோ கூரியர் பன்னாட்டுத் திங்களி தழில் பணனு று மருத்துவக கட்டுரைகள் கடந்த கால நூற் றாண்டு காலமாக வெளிவந்துள்ளன. அவற்றைத் தமிழில வெளியிடும்போது மொழிபெயர்ப்பாளர்களின் உதவியோடும் மருததுவ வல்லுநர்களின உறுதுணையோடும் பல நூறு மருத் துவக் கலைச் சொறகளை உருவாக்கிப் பயன்படுததும இனிய வாய்ப்பு எனக்கேற்பட்டது.

மருததுவக் கலைச் சொற்களைப் பொறுத்தவரை கடந்த கால முயற்சிகளைக் கருத்திற் கொண்டு மருத்துவக் கலைச் சொல களஞ்சியம்' நூலை உருவாக்கியுளளேன. மருததுவத் துறை தொடர்பான பொருளறிவைப் புகட்டுவதற்கான துணைக் கருவியாகத்தான் மொழியைக் கையாண்டுள்ளேன். இயலபிலேயே தமிழ் ஒர் அறிவியல் மொழியாக-அறிவியலை நுண்மாண நுழைபுலததோடு உணர்த்தவல்ல ஆற்றல்மிகு மொழியாக-அமைந்திருப்பதால கடினமானதாகப் பலரும கருதும் கலைச் சொல்லாக்க முயற்சி எளிதானதாக அமைவதா யிற்று.தமிழைப் போற்றத் தெரிந்த அளவுக்கு அதன் அளப்பரிய ஆற்றலை அறிநது கொளளவோ உரிய முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளவோ முனையாமலிருக்கிறோம் என்பதுதான் உணமை. அறிவியலைப் பொறுத்தவரை தமிழின் தனித்திறத்தை செயல் வடிவாக உலகுமுன் எணபிககும் வகையிலே என முயற்சிகளைத் தொடர்ந்து கொண்டுள்ளேன.

தமிழைப் பொறுத்தவரை எட்டு வயதில் தந்தை பெரி யாரின் பேச்சால் ஈர்க்கப்பட்டு, தொடர்ந்து அறிஞர் அண்ணா வால் காலத்திற்கேற்பத் தமிழ்ப் பணி அமைய வேணடும் என்ற உணர்வு ஊட்டப்பட்டு, பேராசிரியர் தெ.பொ. மீ. அவர்களால் மொழியியலறிவும் மொழி ஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணரால் வேர்ச் சொல்லறிவும் மகாவித்துவான்