பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/379

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இயக்கத்தைக் கணித்தறிவதற்காக பல பரிசோதனைகள் கையாளப் படுகின்றன. உள்ளிழுக்கும் காற் றின் அளவு வெளியேறும் காற் றின் அளவு, ஒரு நிமிட நேரத்தில் க அதிகமாக உட்சுவாசிக்கும் காற்றின் அளவு ஆகியவற்றைக் கண்டறிய இந்தச் சோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன.

respiratory failure: souns @uá கத் தோல்வி: துரையீரல்கள் இரத் தத்தில் போதிய அளவு ஆச்சிஜ னேற்றுவதற்குத் தவறுதல். respiratory syncytial virus (RSV): பல கரு சுவாசக் கிருமி: பச்சிளங் குழந்தைகளுக்குக் கடுமை யான சுவாச நோயை உண்டாக் கும் நோய்க் கிருமி. இது சிலசமயம் மரணம் விளைவிக்கும்.

respiratory system: Eps & udser டலம் : மூச்சை உள்ளிழுதது வெளி யிடுவதற்கு உதவும உறுப்புகள். தில முக்கு, மூக்குத் தொண்டை, குரலவளை. ச்சுக் குழாய்கள், జఫ్ఫ్ இதில் அடங்கும். responaut : எந்திரச் சுவாச நோயாளி; பொறி மூச்சர் நிரநதர மாக மிகக் கடுமையான சுவாச வாத நோய் உடைய நோயாளி. இவர் சுவாசிப்பதற்கு எந்திர உதவி தேவை. restless seg syndrome : 9uură, கால் நோய் : கால் ஓயாமல் அசைந்து கொண்டே இருக்கும் நோய். கால் எப்போது ஊர்நது கொண்டிருத்தல், மெலல மெல்ல நகர்தல், சொரிநது கொணடிருத தல், குத்துதல் ஆகியவை இதன அறிகுறிகள். resuscitation:2 fiiùúl#gsd;@gu இயக்க மீட்பு : இடிந்துபோன அல் லது அதிர்ச்சியடைந்த ஒருவருக்கு மீண்டும் புத்துயிா கெர்டுத்தல். இதில் நோயாளியை மல்லாக்கப்

361

படுக்க வைத்து அவரது இதயப் பகுதியைப் 醬 இதயம் நிறிைருந்தால் அது இயக்குவிக்கப் படுகிறது. வாயில் வாயை வைத் தும், வாயை மூக்கில் வைத்தும், வாயை மூக்கிலும் வாயிலும் வைத்து மூச்சோட்டம் ஏற்படுத் தப்படுகிறது. retained placanta : soft oil கல் : தங்கிப்போன நஞச்.

retardation : , alsTiréââ (50p பாடு; குறை வளர்வு ஏற்கென்வே வேகமாக அல்லது அதிவேகமாக நடைபெறும் வளர்ச்சியைத் தாமத மாக்குதல். வளர்ச்சியை அல்லது செய்முறையை நிறுத்துதல். retarded child susmité flé குறைக் குழந்தை: மூளை குறை வளர்ச்சிக்குழந்தை retching : Guat u-s: airš#9 முயற்சி : வாந்தி எடுப்பதற்காகக குமட்டுதல். retention கழிவுப் பொருள தேக் கம் ; உடலில் கழிவுப் பொருட்கள் தேங்கியிருததல், சிறுநீர் வெளி யேறாமல் தேங்கியிருத்தல்.

reticular : வலைச் சவ்வு : வலைப் பினனல் போனற சவ்வு.

reticulocyte = @arú, forúuglé கள : சுற்றோட்டமாகச் செல்லும இளம் இரத்தச சிவப்பனு. உயி ア எலும்பு மச்சையாக வளரும் 鄂 அதில் இருந்த உட்கருவின சுவடுகள் இதில் இனனும் அடங்கி யிருக்கும்.

reticulo endothelial system (RES) : குருதியோட்ட மணடலம் : ஒரே மரபு வழியில் வந்த, பது ல்ாக அமைந்த உயிரணுக்களின மண்டலம் இது பல முக்கியமான செயல்களைச் செய்கிறது. இது நோய்க்கு எதிராகப் பது: :,ே "நீதி நிர்விகள் உருவாகாமல் தடுக்கிறது:சிதைந்தி