பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/440

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


422

trichomoniasls (seucorrhoe) : யோனிக் குழாய் அழற்சி : பெண் டிருக்கு வெளளைப் போக்கினால் யோனிக் குழாயில் உண்டாகும் வீக்கம், ஆண்களுக்குச் சிறுநீர் ஒழுக்குக் குழாயில் இது ஏற்படும். trichophytosis : )( ـا لا يواi தாமரை : டிரைக்கோ ஃபைட் டான' என்ற பூஞ்சணத்தினால் உண்டாகும் நோய், எ-டு: முடியில் அல்லது தோலில் ஏறபடும் படர் தாமரை நோய்.

trichuris : 2-U sin soLů 1409 : சாடடைப்புழு வகைகளில் ஒனறு.

trichuriasis , a-αγότανu-ù LIGg நோய் : உருண்டைய புழுவினால உண்டாகும் குடல் நோய். tricuspid valve : Spop gross; மூவிதழ் இதயத்தின வலது துளைக்கும், கீழறைக்கும இடையி லுள்ள மூவிதழ் ஒரதா. trigeminal nerve : Up # 3 p. உணர்வு நரம்பு; முக்கிளை நரமபு : இயக்கம, உணர்சசி, சுவை ஆகிய மூன்றையும் தூண்டும் மணடை நரம்பு. trigger finger: susnero el so; சுககால விரல் : விரலகள் உதவி யினறி நீட்ட முடியாதபடி எப் போதும் வளைநதிருததல் தசை

நாண கடினமாவதால இது உண் டாகிறது. tri-iodo thyronine : GẽL-uở

சுரப்பி கீர்மம் : உடலின் வளர்சிதை மாறறச் செய்முறையைப் பேணு வதில பங்கு கொள்ளும் ஒரு கேடயச் சுரப்பி இயக்குநீா (ஹார் மோன்).

trilene , tạaoII còsI : டிரைக் குளோஎத்திலீன எனற நோவுத தடை மருந்தின வாணிகப் பெயர். trimeprazine: tạ spự Qưủúìự II ởlsảI : தோல் அரிப்பு நோயைக் குணப் படுததுவதற்குப் ப ய ன் ப டு ம்

மருந்து. குழந்தைகளுக்கு அறுவை மருததுவததுக்குப் பின்பு பயன் படுத்தப்படுகிறது.

trimester : gihuongů; pchp: மாதக் காலம் : மூன்று மாதக்கால் அளவு. trimetaphan: டிரைமெட்டாஃபான்: குருதியற்ற_கள அறுவை மருத் துவததில இரத்த அழுத்தத்தைத் குறைப்பதறகு நரம்பு ஊசிமூலம் கொடுக்கப்படும் தடை மருந்து. இது குறு கிய நேரம் செயற்பட்க் θαι; Lj3) • trimethoprim ; ș.angÇın#Gg5rů பிரிம் : ஒரு பாக்டீரியா எதிாப்பு மருந்து போலிக் அமிலங்களை பாகடிரியாவுக்குத் தேவையான ஃபோலினிக் அமிலமாக மாற்றும் செரிமானப் பொருள் (என்சைம்) மீது தடை வினையை எற்படுத்து கிறது. trimipramine : iş soyu8üyrıfsir : மனச் சோர்வினை நீக்கும் மருந்து. சிமிப்ராமினைப் போன்றது.

triostam : டிரையோஸ்டம் : உப் பின் மூலத் தனிமமாகிய சோடியத தின் (வெடியம்) வாணிகப் பெயர்.

triple antigen : Upā;Qūuš காப்பு மூலம்: தொணடை அழற்சி. கக்குவான, நசிப்பிசிவு ஆகிய நோய்களுக்கு எதிரான காப்பு மூலம்.

triploid : மூ வின க் கீற்றுத்

தொகுதி : மூன்று இணக்கீறறுத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ள.

triplopen : டிரிப்ளோப்பென் : கடு மையான உறுப்பெல்லை நோய் களுக்குப் பயனபடுத்தப்படும் கல வ்ை மருந்து. இது, பெனித்தாமின் பெனிசிலின்-G புரோக்கைன், பெனிசிலின்-C, சோடியம் பெனி சிலின-G ஆகியவை அடங்கி யுள்ளன.