உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/377

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

372 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை துன்பமு டங்கழி நோய்சி ரங்கொடு சிபுழு விஞ்சல மோடி றங்கிய புனன் குட வன்கடி யோடி ளஞ் # சணி ஆலைமி குந்திட வேப றந்துடல் துஞ்சிய மன்பதி யே புகுந்துய ராழி விடும்படி சீர்ப தம்பெறு விஞ்சைதாராய்: அந்தர துந்துமி யோடு டன்கண நாதர் புகழ்ந்திட வேத விஞ்சைய ரிந்திர சந்திரர் சூரியன்கவி xவான்ர்த விம்புலி யோர்ய தஞ்சலி அம்புய னந்திரு மாலொ டிந்திரை வானிய ணங்கவ ளோட ருந்தவர் தங்கள்மாதர். அம்பர ரம்பைய ரோடு டன் திகழ் மாவுர கன்புவி யோர்கள் மங்கையர் *յւ5ւլ மங்கைய ரோடு ருந்ததி மாதர் புகழ்ந்திட வேந்_ட்ம்புரி *յւեւյա *மாடகஞ்சிவ காம சவுந் யாள்ப யந்தருள் கந்தவேளே. திதt"ரீ ፵% ‰ தி.ததி திந்தித திதி திந்திமி தந்தன தந்தன னாத னந்தன செந் ானத, శి னாவுெ னும்பறை சி ԱՄ ՑFI-Ա of Essor

  • ಗ್ಗಿ; 鷺" ಒಸಿ: டுஞ்செயல்

கண்டவேலா

  • இறங்கிய - இறங்க 1 குடவன் - குடவுண்ணி - ஒரு ஜெந்து. "சிலவிட மேய்ந்த சிறுபுண் குரம்பையில் மசகமும், உலங்கும், வாய்ப்படைக் குடவனும்"

குடவுண்ணி - இது கடித்து ரத்தத்தை உண்ணும். ஆதலால் வாய்ப் படைக் குடவன் - என்றார் - (காசிக் கலம்பகம் 58-உரை) 1 சனி - சன்னி. X வாணர்தவம் பெரியோர் பதஞ்சலி யம்புலி யுந்திரு" என்றும் LITTLLD. O பதர் - பதத்தர் நடம்புரி பாதத்தர். (தொடர்ச்சி பக்கம் 373-பார்க்க)